luty 2023

Inspirujące spotkanie w bibliotece

Bieżący rok został ogłoszony rokiem Wisławy Szymborskiej. Z tej okazji Klub Przyjaciół Biblioteki zorganizował „Spotkanie z Wisławą Szymborską – panią od wierszy i mądrości”. Wydarzenie odbyło się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Radziejowie.

Podczas spotkania panie z klubu poprowadziły publiczność przez biografię poetki poprzez przytaczanie jej tekstów, wypowiedzi i korespondencji oraz wspomnień bliskich jej osób. Nie zabrakło również fragmentów poezji. Wszystko to złożyło się na całościową prezentację charakteru polskiej noblistki, jej podejścia do życia i twórczości. Prelekcji wysłuchali maturzyści z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce. KPB tworzą: Alina Krupińska, Urszula Wanińska oraz Danuta Wielgosz. Zorganizowane spotkanie było inspirujące, mamy nadzieję także, że przyczyniło się do wzbudzenia zainteresowania literaturą i twórczością polskich artystów, bo jak kiedyś powiedziała Szymborska: „czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”. 

 • Panie z Klubu Przyjaciół Biblioteki
 • Publiczność na spotkaniu
 • Publiczność na spotkaniu

Zmiana progu dochodowego do tzw. 500 plus dla osób niesamodzielnych

Od marca zwiększa się próg dochodowy uprawniający do otrzymania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Będzie wynosił 2157,80 zł brutto. 

W województwie kujawsko-pomorskim, świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji z ZUS-u pobiera niemal 26,2 tys. osób. Od marca może być więcej uprawnionych do tego świadczenia, ponieważ wraz z tegoroczną waloryzacją zmienia się kwota graniczna, na podstawie której ustala się prawo i wysokość świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Od 1 marca będzie wynosić 2157,80 zł brutto, czyli o ponad 261 zł więcej niż dotychczas.

Zmiana progu dochodowego nie oznacza, że osoby pobierające 500 plus dla osób niesamodzielnych muszą od nowa ubiegać się o to świadczenie. Wniosek należy złożyć, jeśli upłynął okres, na który została orzeczona niezdolność do samodzielnej egzystencji lub jeśli nowy próg dochodowy obecnie pozwala na uzyskanie świadczenia, do którego wcześniej nie było prawa.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać 500 plus?
Świadczenie uzupełniające mogą otrzymać osoby, które ukończyły 18 lat, mieszkają na terytorium Polski i zostały uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji. Prawo do świadczenia zależy również od łącznej wysokości przysługujących świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych. Łączna kwota brutto emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub świadczeń z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych nie może przekroczyć 2157,80 zł.

Świadczenia finansowane ze środków publicznych to np. emerytury czy renty wypłacane przez ZUS, KRUS i inne organy emerytalne. Do tej grupy zaliczają się również świadczenia z pomocy społecznej o charakterze innym niż jednorazowe, np. zasiłki stałe, dodatek mieszkaniowy. Natomiast nie wlicza się do dochodu np. dodatku i zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku dla sieroty zupełnej, dodatku kombatanckiego czy też ryczałtu energetycznego. Do dochodu nie jest wliczana również renta rodzinna przyznana osobom, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25 roku życia.

Nie zawsze będzie to 500 zł
Świadczenie uzupełniające nie zawsze będzie wypłacone w pełnej wysokości 500 zł. Jeśli osoba uprawniona pobiera emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych i łączna kwota brutto tych świadczeń wynosi więcej niż 1657,80 zł, a nie przekracza 2157,80 zł, to wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł. Będzie to różnica między kwotą 2157,80 zł, a łączną kwotą przysługujących świadczeń. Na przykład, jeżeli suma pobieranych świadczeń w marcu będzie wynosić 1800 zł brutto, to świadczenie uzupełniające jest przyznawane w kwocie 357,80 zł brutto.

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Od 1 marca emerytury i renty wyższe o 14,8 %

Banknoty w polskiej walucieŚwiadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane. 1 marca wzrosną o 14,8%. W tym roku waloryzacja będzie kwotowo-procentowa z zastosowaniem gwarantowanej kwoty podwyżki 250,00 zł/187,50 zł/125,00 zł brutto. 

Znamy już podwyżki dla emerytów i rencistów. 1 marca emerytury, renty oraz dodatki wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wzrosną o 14,8%,  nie mniej niż gwarantowana kwota podwyżki, która w zależności od pobieranego świadczenia wynosi 250,00 zł / 187,50 zł / 125,00 zł brutto.

Nie mniej niż 250 zł brutto otrzymają osoby pobierające renty rodzinne, renty socjalne, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, osoby pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz emeryci, których emerytura na koniec lutego br. nie będzie niższa niż 1338,44 zł brutto. Jeśli emerytura będzie niższa niż 1338,44 zł brutto, to świadczenie wzrośnie tylko 
o wskaźnik waloryzacji, czyli o 14,8%.  Takie osoby nie miały  wymaganego stażu pracy (20 lat dla kobiet, 25 lat dla mężczyzn) do podwyższenia świadczenia do gwarantowanej kwoty minimalnej.

W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy gwarantowana kwota podwyżki wynosi 187,50 zł brutto, a w przypadku emerytury częściowej 125 zł  brutto. 

Waloryzacja przeprowadzana jest z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku. Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję z ZUS z informacją o nowej wysokości swojego świadczenia.  Tak jak w ubiegłym roku decyzję o nowej wysokości emerytury lub renty po waloryzacji oraz o przyznaniu tzw. „trzynastki” seniorzy otrzymają w jednej przesyłce pocztowej.

Waloryzacji podlegają wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe, do których prawo powstanie do końca lutego 2023 roku.  Jeśli z jakiegoś powodu wypłata świadczenia była zawieszona (np. w związku z osiąganiem przychodu ponad 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), to waloryzacja świadczenia będzie możliwa dopiero przy wznowieniu wypłaty świadczenia. 

Minimalna emerytura w górę    
Od marca wzrosną także najniższe gwarantowane kwoty świadczeń emerytalno-rentowych. Minimalna emerytura będzie wynosiła 1588,44 zł brutto, czyli o 250 zł więcej niż dotychczas. Prawo do niej mają osoby, które mają wymagany staż ubezpieczeniowy (kobieta – co najmniej 20 lat, mężczyzna – co najmniej 25 lat). Do kwoty 1588,44 zł brutto wzrośnie  również minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. Natomiast minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca będzie wynosiła 1191,33 zł brutto, a świadczenie przedemerytalne 1600,70 zł brutto.

Podwyżką objęte będą również dodatki i świadczenia pieniężne. Najpopularniejszy z nich- dodatek pielęgnacyjny wyniesie 294,39 zł.

Trzynastki w kwietniu
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się też do wypłaty tzw. trzynastek. W tym roku to kwota 1588,44 brutto. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne otrzymają osoby pobierające m.in.: emerytury, renty, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne, a także świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych. 

Tzw. Trzynastkę świadczeniobiorcy dostaną pod warunkiem, że mają prawo do wypłaty jednego z tych długoterminowych świadczeń na 31 marca. ZUS wypłaci trzynastki razem ze świadczeniami przysługującymi za kwiecień. To znaczy, że emeryci i renciści otrzymają jeden przekaz lub przelew, który będzie sumą ich comiesięcznego świadczenia i trzynastki.

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

„Nie ma sprawy świętszej od Ojczyzny”

80 lat temu w nocy z 17 na 18 lutego 1943 r. w okolicach Mińska Mazowieckiego został zrzucony na spadochronie jeden z cichociemnych, rodowity radziejowianin – Antoni Iglewski ps. „Ponar”. W rocznicę tego zdarzenia, 17 lutego, Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie zorganizował uroczysty apel.

Uroczystość rozpoczęła się od zapalenia zniczy na mogile Antoniego Iglewskiego, który spoczywa na radziejowskim cmentarzu parafialnym. Następnie zebrani przemaszerowali przed gmach Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka w Radziejowie, by tam, pod tablicą upamiętniającą „Ponara”, oddać hołd lokalnemu bohaterowi oraz złożyć kwiaty. Po tym, goście zostali zaproszeni do szkolnej sali gimnastycznej na część artystyczną, przygotowaną przez uczniów liceum. Gości powitał dyrektor Grzegorz Sobczak. List od starosty radziejowskiego Jarosława Kołtuniaka odczytała sekretarz starostwa Małgorzata Chłodzińska, która tego dnia reprezentowała urząd. Dopełnieniem wydarzenia był wykład o cichociemnych. Wygłosił go pracownik rzeszowskiego Instytutu Pamięci Narodowej dr Krzysztof Tochman.

Podczas uroczystości przedstawiciele rodziny Antoniego Iglewskiego: Szymon Szynkowski, który jest siostrzeńcem radziejowskiego bohatera wraz z córką - Ewą Smykowską wręczyli pamiątkowe medale osobom i instytucjom, które pielęgnują pamięć o ich przodku. Medal otrzymali m.in.: Halina Paczkowska - prezes Towarzystwa Miłośników Kujaw,  ZSiP w Radziejowie czy Starostwo Powiatowe w Radziejowie.  

Obchody ważnej dla miasta rocznicy swoją obecnością uświetnili żołnierze GROM, których jednostka nosi imię Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej i jednocześnie jest zobowiązana do kontynuowania ich tradycji. W wydarzeniu brał udział także pododdział kadetów Zespołu Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 r. we Włocławku. Oprócz nich, na uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele powiatowych instytucji i radziejowskich urzędów i ośrodków kultury.

„Ponar” to jeden z 316 cichociemnych spadochroniarzy AK. Urodził się 1 stycznia 1899 r. w Radziejowie. W  1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego i brał udział w powstaniu wielkopolskim, wojnie polsko-bolszewickiej i II wojnie światowej. Został odznaczony Orderem Vitrtuti Militari V klasy, czterokrotnie Krzyżem Walecznych czy Krzyżem Niepodległości. Swoją życiową postawą i czynami udowadniał swoje męstwo i patriotyzm. Mówił, że „nie ma sprawy świętszej od Ojczyzny”. Zmarł 27 stycznia 1979 r. i zgodnie z jego życzeniem został pochowany na cmentarzu w Radziejowie.

Społeczność ZSiP w Radziejowie dba, by pamięć o Antonim Iglewskim w naszej małej Ojczyźnie nie przepadła. Szkoła co roku organizuje akademie ku czci zasłużonego dla całego kraju radziejowianina. Krótki materiał o uroczystości można zobaczyć w piątkowym (17 lutego 2023 r.) wydaniu magazynu „Zbliżenia” w TVP Bydgoszcz (https://bydgoszcz.tvp.pl/66403102/zblizenia-17022023-g-1830)

 • Obchody 80. rocznicy zrzutu cichociemnego Antoniego Iglewskiego do okupowanej Polski
 • Obchody 80. rocznicy zrzutu cichociemnego Antoniego Iglewskiego do okupowanej Polski
 • Obchody 80. rocznicy zrzutu cichociemnego Antoniego Iglewskiego do okupowanej Polski
 • Obchody 80. rocznicy zrzutu cichociemnego Antoniego Iglewskiego do okupowanej Polski
 • Obchody 80. rocznicy zrzutu cichociemnego Antoniego Iglewskiego do okupowanej Polski
 • Obchody 80. rocznicy zrzutu cichociemnego Antoniego Iglewskiego do okupowanej Polski
 • Obchody 80. rocznicy zrzutu cichociemnego Antoniego Iglewskiego do okupowanej Polski
 • Obchody 80. rocznicy zrzutu cichociemnego Antoniego Iglewskiego do okupowanej Polski
 • Obchody 80. rocznicy zrzutu cichociemnego Antoniego Iglewskiego do okupowanej Polski
 • Obchody 80. rocznicy zrzutu cichociemnego Antoniego Iglewskiego do okupowanej Polski

Zmiany dowódców radziejowskich komend

Starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak we wtorek, 14 lutego br., gościł na dwóch uroczystych zbiórkach w powiatowych komendach: Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie oraz radziejowskiej Komendzie Powiatowej Policji. Podczas uroczystości pożegnano dwóch komendantów: przeniesionego do pełnienia służby w Aleksandrowie Kujawskim bryg. Adama Małeckiego oraz odchodzącego na emeryturę mł. insp. Tomasza Pacholskiego.

Pierwsza uroczystość, w której uczestniczył włodarz powiatu odbyła się w KP PSP w Radziejowie. Tam przed południem odwołano komendanta bryg. Adama Małeckiego, a jego obowiązki powierzono dotychczasowemu zastępcy mł. bryg. Maciejowi Góreckiemu. Starosta radziejowski podziękował za służbę oraz owocną współpracę odchodzącemu komendantowi oraz życzył samych sukcesów na kolejnym stanowisku, nowemu zaś złożył gratulacje. Bryg. Adam Małecki od 15 lutego br. będzie pełnił funkcję komendanta powiatowego PSP w Aleksandrowie Kujawskim. Wydarzenie swoją obecnością uświetnił Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kaczmarek. Na uroczystości pojawili się m.in. wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu, przedstawiciele Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Radziejowie. W uroczystości staroście towarzyszył również wicestarosta Grzegorz Piasecki.

Bryg. Adam Małecki rozpoczął służbę w jednostkach ochrony przeciwpożarowej jako kadet w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu w 1996 roku. Po jej ukończeniu został mianowany na stanowisko dowódcy zastępu w PSP w Aleksandrowie Kujawskim. W Radziejowie służył od 1999 r., czyli od początku istnienia komendy powiatowej. W 2004 r. skończył studia magisterskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Zaangażowanie w służbie łączył z doskonaleniem umiejętności i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Podczas zawodowej kariery zajmował stanowiska związane z udziałem w akcjach ratowniczych, wykonywaniem obowiązków na stanowisku kierowania oraz w sekcji organizacyjno-kadrowej. 1 stycznia 2006 r. został kierownikiem tej sekcji. Od 1 kwietnia 2019 r. był komendantem radziejowskiej PSP.

Tego samego dnia w radziejowskiej KPP pożegnano odchodzącego na tzw. zaopatrzenie emerytalne mł. insp.  Tomasza Pacholskiego - Komendanta Powiatowego Policji w Radziejowie. Jego obowiązki przejął nadkom. Arkadiusz Zachwieja, który do tej pory, podobnie jak Maciej Górecki, pełnił funkcję zastępcy komendanta. Na zbiórce pojawił się Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Piotr Leciejewski, a także zaproszeni goście. Tym razem starosta Jarosław Kołtuniak życzył emerytowanemu funkcjonariuszowi dużo zdrowia i zasłużonego odpoczynku.

Młodszy inspektor Tomasz Pacholski rozpoczął służbę w policji w 1994 r. w Warszawie. Następnie pracował w komisariacie w Janikowie, a w 2004 r. został kierownikiem posterunku w Pakości. Od 2008 do 2016 r. pełnił służbę na stanowisku Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP w Inowrocławiu, następnie inowrocławskiego naczelnika wydziału ruchu drogowego. Od 2017 r. pełnił obowiązki pierwszego zastępcy radziejowskiego komendanta, a od 25 lutego 2021 r. - obowiązki komendanta. Jest absolwentem resocjalizacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. 

Galeria zdjęć

 • Dowódca uroczystości składa meldunek komendantowi wojewódzkiemu PSP
 • Uroczyste odśpiewanie hymnu państwowego
 • Pożegnanie ze sztandarem PSP
 • Przemowa komendanta wojewódzkiego PSP
 • Mężczyźni w strażackich mundurach
 • Przemowa odchodzącego Adama Małeckiego
 • Starosta Jarosław Kołtuniak i komendant Adam Małecki
 • Przemowa Jarosława Kołtuniaka
 • Przemowa Macieja Góreckiego - p.o. komendanta radziejowskiej komendy PSP
 • Zdjęcie grupowe gości i odchodzącego komendanta radziejowskiej PSP
 • Pożegnanie ze sztandarem
 • Mężczyźni w policyjnych mundurach
 • Mężczyźni w mundurach policyjnych na uroczystej zbiórce
 • Przemowa starosty radziejowskiego Jarosława Kołtuniaka
 • Mężczyźni w policyjnych mundurach stoją w szeregu
 • Podziękowania dla komendanta od starosty radziejowskiego

Podpisanie umowy na dobudowę windy

W piątkowe przedpołudnie, 10 lutego br., starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak podpisał umowę na budowę windy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radziejowie.

Firmę ARTMED z Tomaszowa Mazowieckiego, która będzie realizowała inwestycję, reprezentował jej prezes - Antoni Kęsy. W spotkaniu uczestniczył również dyrektor Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie Grzegorz Sobczak.

Prace przy SOSW rozpoczną się w marcu, a w nowym roku szkolnym uczniowie będą już mogli korzystać z dobudowanej windy. Inwestycja realizowana jest w odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami. Winda znacząco poprawi dostępność usług czteropiętrowej placówki, likwidując obecne bariery architektoniczne.

 • (od lewej): Grzegorz Sobczak, Jarosław Kołtuniak, Antoni Kęsy

Urlop macierzyński a hospitalizacja matki lub dziecka

Matka dziecka może przerwać urlop macierzyński na czas swojej lub dziecka hospitalizacji, o ile wykorzystała wcześniej co najmniej 8 tygodni macierzyńskiego od dnia porodu. Pozostałą część tego urlopu może wykorzystać w terminie późniejszym, po opuszczeniu przez siebie lub dziecka szpitala. Jeżeli w szpitalu przebywa matka dziecka, uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego może przejąć ubezpieczony ojciec dziecka albo inny ubezpieczony członek najbliższej rodziny.

W przypadku narodzin dziecka ubezpieczona mama może liczyć na płatny zasiłek macierzyński. Jego długość zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie lub przyjętych na wychowanie. Przy urodzeniu lub przyjęciu na wychowanie jednego dziecka to 52 tygodnie, na które przypada 20 tygodni urlopu macierzyńskiego (lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego) i 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego. 

W przypadku urodzenia dziecka, pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego jest zarezerwowane tylko dla matki. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach ojciec może w tym czasie przejąć opiekę nad noworodkiem. Matka może już po 14 tygodniach po porodzie zrezygnować z urlopu macierzyńskiego i wcześniej wrócić do pracy, pod warunkiem że pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta ubezpieczony tata dziecka.

Matka dziecka może również przerwać urlop macierzyński na czas hospitalizacji dziecka, o ile wykorzystała go wcześniej w wymiarze  co najmniej 8 tygodni od dnia porodu. W tym czasie może wrócić do pracy lub jeżeli zostanie wystawione zaświadczenie lekarskie o konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem przebywającym w szpitalu, skorzystać z zasiłku opiekuńczego (do 60 dni w roku kalendarzowym). Pozostały okres zasiłku macierzyńskiego może wykorzystać w terminie późniejszym, od dnia następnego po wypisaniu dziecka ze szpitala.

Również w sytuacji, gdy matka dziecka wymaga opieki szpitalnej i  jej stan zdrowia uniemożliwia osobiste sprawowanie opieki nad dzieckiem, może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego. Jest to możliwe, pod warunkiem, że wykorzystała po porodzie minimum 8 tygodni macierzyńskiego i o wypłatę zasiłku wystąpi ubezpieczony ojciec dziecka lub inny ubezpieczony członek najbliższej rodziny.

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim