Nieodpłatna pomoc prawna

To warto wiedzieć

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub

2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego

3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4. sporządzenie projektu pisma o:- zwolnienie od kosztów sądowych;- ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym; – ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Na czym polega nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierza do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. W razie potrzeby, sporządza się wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i wspomaga jego realizację. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje między innymi porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Zgłoszenie wizyty

Informujemy, że na wizyty dot. nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w lokalach na terenie powiatu radziejowskiego w 2024 roku zapisu można dokonać również drogą elektroniczną: https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc 

 

Radcy Prawni i Adwokaci Radziejów NPP 2024

 

Kaźmierczak Agnieszka ( kaźmierczak.kancelaria@gmail.com)     

Zbonikowska Marta (kancelaria.zbonikowska@gmail.com)    

Wawrzonkowska Oliwia ( oliwia.wawrzonkowska.kancelaria@op.pl)    

Woźniak Bożena ( adwokat@bozenawozniak.pl )

Albrecht-Pakuła Małgorzata (m.albrechtpakula@gmail.com)

Badeusz Józef (adw.jbadeusz@interia.pl)

Porady prawne i obywatelskie

  • Plakat nieodpłatnej pomocy prawnej, po lewo kolorowy rysunek rodziny

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby, doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub z dojazdem do klienta. Więcej informacji pod numerem: 54 285 35 53.

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

W celu skorzystania z pomocy prawnej na odległość proszę przesłać poniżej zamieszczone zgłoszenie na adres e-mail: organizacja@radziejow.pl lub skontaktować się telefonicznie z pracownikiem starostwa pod numerem: 54 285 35 53.

Porady prawne z zakresu prawa cudzoziemców oraz porady prawne w językach obcych

Правова консультація у сфері права іноземців та юридична консультації іноземними мовами

System nieodpłatnej pomocy, funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), pozostaje do dyspozycji wszystkich osób przebywających w Polsce, w tym również obcokrajowców. Nie jest konieczne uprzednie złożenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Najważniejsze teoretyczne informacje

Punkty specjalistyczne nieodpłatnej pomocy prawnej

1 stycznia 2022 roku w ramach systemu nieodpłatnej pomocy uruchomiony został projekt punktów specjalistycznych, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w dedykowanych punktach w całej Polsce. Jeżeli potrzebujesz porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dziedzin, możesz zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny - niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Kto może otrzymać pomoc?

  • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
  • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.


Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

  • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
  • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
  • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
  • Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.


Gdzie szukać pomocy?

  • Przez Internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
  • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.
Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.


Nieodpłatną pomoc prawną w powiecie radziejowskim świadczy Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

Przydatne linki:

Strona internetowa Zaborskiego Towarzystwa Naukowego: http://www.darmowapomoc.com.pl/ 

Powiat radziejowski na stronie internetowej ZTN: https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/kujawsko-pomorskie/powiat-radziejowski 

Przemoc domowa - gdzie uzyskać pomoc

Nieodpłatna Pomoc Prawna finansowana jest w całości z dotacji wojewody