Tryb uproszczony

Decyzja Zarządu Powiatu Radziejowskiego na złożoną ofertę Stowarzyszenia "Przytulanka"

Oferty złożone w 2024 roku

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Integracyjnie i Aktywnie z PrzytULAnką”

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ PrztULAnaka”  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tryb pozakonkursowy) złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Integracyjnie i aktywnie z PrzytULAnką” .
Celem zadania jest przeprowadzenie pikniku  integracyjno- aktywizującego w dla podopiecznych stowarzyszenia PrzytULAnka”. Spotkanie będzie miało za zadanie zwiększenie świadomości i korzyści płynących z integracji osób  niepełnosprawnych.

W związku z powyższym działając  na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się w/w  ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej: https://www.bip.radziejow.pl/1310,2024-rok, na portalu powiatu www.radziejow.pl ( zakładka: NGO/ konkursy/ tryb uproszczony) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie.
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia można składać uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać osobiście w formie pisemnej, z dopiskiem „uwagi do oferty na realizację zadania pn. „Integracyjnie i aktywnie z PrzytULAnka” w sekretariacie Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Radziejowie.

  • autor: Starostwo Powiatowe w Radziejowie

Tryb uproszczony

Ofery złożone w 2023 roku

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Nieodkryty Powiat Radziejowski" w trybie art. 19a

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez
Fundację Fucco w trybie art. 19a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

 

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu Turystyki i krajoznawstwa pn. „Nieodkryty Powiat Radziejowski”.

Data złożenia :  07.09.2023 r.

Nazwa oferenta: Fundacja Fucco, 64-125 Poniec, ul. Drożdżyńskiego 15

Nazwa zadania: „Nieodkryty Powiat Radziejowski” .

Zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Starostwa Powiatowego w Radziejowie, Wydziału Organizacji, Nadzoru i Promocji Powiatu, ul. Kościuszki 17 ,  88-200 Radziejów, do dnia 19 września 2023 r. Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag i uznaniu celowości zadania Zarząd Powiatu Radziejowskiego podejmuje decyzje o możliwości zlecenia zadania i kwocie dofinansowania.

 

Patyk Małgorzata tel. 54 285 3018 wew. 128  email: m.patyk@radziejow.pl

 

Termin ważności
07.09 - 19.09.2023 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację  zadania publicznego pn. "Warsztaty samoobrony" w trybie art. 19a

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez
Fundację Fucco w trybie art. 19a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

 

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Warsztaty samoobrony” .

Data złożenia :  07.09.2023 r.

Nazwa oferenta: Fundacja Fucco, 64-125 Poniec, ul. Drożdżyńskiego 15

Nazwa zadania: „Warsztaty z samoobrony” .

Zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Starostwa Powiatowego w Radziejowie, Wydziału Organizacji, Nadzoru i Promocji Powiatu, ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów, do dnia 19 września 2023 r. Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag i uznaniu celowości zadania Zarząd Powiatu Radziejowskiego podejmuje decyzje o możliwości zlecenia zadania i kwocie dofinasowania.

 

 Patyk Małgorzata tel. 54 285 3018 wew. 128  email: m.patyk@radziejow.pl

 

termin ważności
07.09 - 19.09.2023 r.