Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  • Logo PFRON

"Program wyrównywania różnic między regionami III" w 2024 r.

Starosta radziejowski informuje o przystąpieniu przez Powiat Radziejowski do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 roku. Celem strategicznym programu jest likwidacja barier: architektonicznych, w komunikowaniu się i transportowych oraz aktywizacja zawodowa osób, które zamieszkują regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie.

"Program wyrównywania różnic między regionami III" w 2023 r.

Starosta radziejowski informuje o przystąpieniu przez Powiat Radziejowski do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 roku. Celem strategicznym programu jest likwidacja barier: architektonicznych, w komunikowaniu się i transportowych oraz aktywizacja zawodowa osób, które zamieszkują regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie.

"Program wyrównywania różnic między regionami III" w 2022 r.

Informujemy, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął nabór wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na rok 2022 r. Realizatorem programu jest samorząd powiatowy, który przyjął zaproszenie do uczestnictwa w programie.

"Program wyrównywania różnic między regionami III" w 2021 r.

Starosta radziejowski informuje o przystąpieniu przez Powiat Radziejowski do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 roku. Celem strategicznym programu jest wyrównywanie różnic miedzy regionami w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się, barier transportowych oraz aktywizację zawodową tych osób, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Dostosowanie pomieszczeń łazienki dla osób niepełnosprawnych, montaż platformy schodowej zewnętrznej oraz wymiana drzwi zewnętrznych do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Radziejowie

Obiekt Starostwa Powiatowego został wybudowany i oddany do użytku w 1962 r. Budynek od początku istnienia przeznaczony był do użyteczności publicznej. Jednak, z uwagi na rok powstania nie spełniał wymogów prawa budowlanego i rozporządzenia wykonawczego w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Wokół budynku wytyczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, jednak mieli oni utrudniony dostęp do budynku. W związku z tym, powiat radziejowski zrealizował przy współfinansowaniu ze środków Pańśtwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projekt pt. „Dostosowanie pomieszczeń łazienki dla osób niepełnosprawnych, montaż platformy schodowej zewnętrznej oraz wymiana drzwi zewnętrznych do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Radziejowie”. Celem projektu była likwidacja barier architektonicznych w budynku oraz umożliwienie osobom niepełnosprawnym poruszanie się w celu załatwiania spraw urzędowych poprzez łatwą dostępność do świadczonych przez urząd usług publicznych. Wartość całkowita projektu to 162 206,94 zł, z czego dofinansowanie z PFRON wyniosło 56 772,42 zł.

drukuj (Dostosowanie pomieszczeń łazienki dla osób niepełnosprawnych, montaż platformy schodowej zewnętrznej oraz wymiana drzwi zewnętrznych do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Radziejowie)

Zakup autobusu 19-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie

Inwestycją, związaną z dostępnością dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu radziejowskiego był projekt, którego celem była likwidacja barier transportowych poprzez umożliwienie im dostępu do usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Radziejowie. Inwestycja ta to „Zakup autobusu 19-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie”. Dofinansowanie wyniosło 188 128,50 zł, zaś  koszt zakupu autobusu to 268 755,00 zł. Środowiskowy Dom Samopomocy w Radziejowie jest ośrodkiem wsparcia dziennego, który swoim zasięgiem działania obejmuje cały powiat radziejowski. Na chwilę obecnąz usług ośrodka korzysta 40 osób niepełnosprawnych, z których 5 osób zamieszkuje miasto Radziejów,4 osoby – gminę Radziejów, 5 osób – gminę Piotrków Kujawski, 12 osób – gminę Osięciny, 9 osób – gminę Dobre, 3 osoby – gminę Bytoń, a 2 osoby – gminę Topólka. Zapewnienie tym osobom codziennego uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocyw Radziejowie wymaga stałego ich dowozu do ośrodka. Do tej pory użytkowane auto wymagało coraz większych nakładów finansowych związanych z naprawami wynikającymi z ciągłej eksploatacji i dużego przebiegu kilometrów, dlatego zakup 19-osobowego autobusu znacznie ułatwił dostęp uczestników do zajęć prowadzonych przez ŚDS.

drukuj (Zakup autobusu 19-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie)

drukuj całą stronę