Konsultacje społeczne Programu Współpracy na 2022 rok

Konsultacje programu współpracy z NGO na 2022 r.

Zarząd Powiatu w Radziejowie informuje, że zostały rozpoczęte prace nad projektem "Programu współpracy powiatu radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022" i zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na terenie powiatu radziejowskiego i jego mieszkańców do wnoszenia propozycji i uwag w terminie do dnia 28 października br.

Celem konsultacji jest określenie czytelnych zasad w zakresie wspierania przez powiat działań organizacji pozarządowych i realizację tych zasad określonych w Programie. 
Samorząd Powiatowy zachęca wszystkie organizacje pozarządowe do czynnego udziału w proces tworzenia dokumentu i wnoszenie stosowych propozycji i uwag.

Propozycje można wnosić:

  • za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Radziejowie, ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów;
  • bezpośrednio do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Radziejowie do godziny 15:30
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja@radziejow.pl lub powiat@radziejow.pl

Projekt programu konsultowany jest w oparciu o aktualnie obowiązujący „Roczny programu współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego na rok 2021”

Po zebraniu wszystkich propozycji/uwag wniesionych przez organizacje, Program zostanie ponownie przeanalizowany przez pracowników Wydziału Organizacji, Nadzoru i Promocji Powiatu. Zestawienie opinii wraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu zostanie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej.