Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Radziejowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

Data publikacji strony internetowej: 2021-02-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wśród opublikowanych dokumentów 32 pliki PDF nie posiadają warstwy tekstowej - pliki będą sukcesywnie dostosowywane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-01. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samobadania przeprowadzonego przez podmiot publiczny. 

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 9 - wywołanie podstrony kontaktowej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest koordynator ds.dostępności - Małgorzata Chłodzińska, sekretarz@radziejow.pl, 54 285 3553, wew. 115. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Radziejowie korzysta z dwóch budynków częściowo przystosowanych do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Obiekty usytuowane są w centralnej części miasta Radziejowa przy ulicy Kościuszki. Do Starostwa Powiatowego można dojechać korzystając z własnego środka komunikacji.

Do budynku przy ulicy Kościuszki 17 najłatwiej dotrzeć korzystając z chodnika przy ulicy lub od strony parkingu znajdującego się za budynkiem. Chodniki nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych/słabowidzących. Do głównego wejścia usytuowanego od strony ulicy Kościuszki wiodą schody wyposażone w barierki. Na schodach przed głównym wejściem jest platforma schodowa, która umożliwia dostęp do budynku osobom nie mającym możliwości poruszania się po schodach. Budynek jest dwukondygnacyjny. W budynku brak windy. Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą skorzystać z dzwonka znajdującego się przy wejściu do budynku od strony wewnętrznego parkingu oraz dzwonka umieszczonego przy tablicy informującej o korzystaniu z platformy schodowej. Informacja zostaje przekazana do merytorycznego pracownika z danego Wydziału, po czym ów pracownik obsługuje interesanta w wyznaczonym, dogodnym miejscu na parterze budynku. Po wejściu do budynku po lewej stronie znajduje się tablica informacyjna z opisem biur i wydziałów. Toaleta, znajdująca się na parterze budynku, jest dostosowywana jej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku przy ulicy Kościuszki 20/22 najłatwiej dotrzeć korzystając z chodnika przy ulicy. Budynek położony jest poniżej poziomu ulicy, jednak stopień spadku pozwala na swobodne poruszanie się również osobom na wózku. Główne wejście nie ma barier poziomych. W budynku zamontowano drzwi rozsuwane automatycznie. W budynku znajdują się poza wydziałami Starostwa również Powiatowy Urząd Pracy – na parterze, Urząd Miasta – na pierwszym piętrze, Urząd Gminy - na drugim piętrze, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna na czwartym piętrze. Wydziały Starostwa znajdują się na trzecim i czwartym piętrze. Dostęp do nich zapewniają schody. W budynku istnieje winda wewnętrzna. Po wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się tablica informacyjna z opisem biur i wydziałów.

Przed budynkami funkcjonują parkingi, na którym pierwsze dwa miejsca parkingowe, znajdujące się najbliżej głównego wejścia do budynku, są przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Za budynkami również znajdują się parkingi z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Drzwi wejściowe do obydwu budynków Starostwa Powiatowego pozwalają na przejazd wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Starostwa Powiatowego przy wejściu do budynku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tej kwestii - tel. +48 54 285 35 53, wew. 111 lub 115.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, natomiast informacje o poszczególnych Wydziałach oraz pracownikach zostały wyraźnie nadrukowane na kontrastowych tłach, dzięki czemu osoby słabowidzące mogą samodzielnie uzyskać niezbędne informacje.

W Starostwie Powiatowym nie ma pętli indukcyjnych.

Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Starostwie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu, a ponadto jest bezpłatna dla osób głuchoniemych. Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić w Sekretariacie chęć skorzystania ze świadczenia, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Ponadto informujemy, że osoby niesłyszące mogą również kontaktować się z urzędem poprzez przesłanie: wiadomości e-mail pod adres: powiat@radziejow.pl, bądź na elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP.

Wejście na piętra budynków odbywa się z pośrednictwem schodów, których poszczególne stopnie zostały oznaczone kontrastowymi taśmami, tak aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo osób z nich korzystających.

drukuj (Deklaracja dostępności)