Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Obowiązki stowarzyszeń i fundacji wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 971 z późn. zm.) nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje Obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Zmienił się zakres instytucji zobowiązanych, rozszerzając się na stowarzyszenia i fundacje, które podlegają przepisom wskazanej ustawy.

Do instytucji obowiązanych (zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 21 i pkt 22 ustawy) zaliczone zostały:

 • stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
 • fundacje utworzone na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro (bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane) oraz

 • podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach w rozumieniu art. 2 ust 1 pkt 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (taką grą losową jest na przykład popularna wśród organizacji pozarządowych charytatywna loteria fantowa).

Jeżeli wobec powyższej definicji, Państwa organizacja jest instytucją obowiązaną, prosimy o pisemne zgłoszenie tego faktu do Starosty Radziejowskiego.

Jednocześnie informacja stanowić będzie podstawę do złożenia przez Starostę Radziejowskiego sprawozdania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej o kategoryzacji fundacji i stowarzyszeń mających status „instytucji obowiązanej” na terenie powiatu radziejowskiego.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 25 a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) oraz art. 14 a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2167), w związku z art. 130 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w celu przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł organ nadzorujący działalność stowarzyszeń i fundacji informuje o obowiązkach, jakie spoczywają na instytucji obowiązanej:

 1. Wdrożenie wewnętrznej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 50 ustawy);
 2. Wyznaczenie osoby spośród kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie pppft; (poprzez kadrę kierowniczą wyższego szczebla na1eży rozumieć: członka zarządu, dyrektora lub pracownika instytucji obowiązanej posiadającego wiedzę z zakresu ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z działalnością instytucji obowiązanej oraz podejmującego decyzje mające wpływ na to ryzyko);
 3. Wyznaczenie osoby spośród członków zarządu odpowiedzialnej za wdrażanie obowiązków określonych w ustawie;
 4. Wyznaczenie pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzianego za zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami ustawy (art. 8). Wyznaczony pracownik jest również odpowiedzialny za przekazywanie w imieniu instytucji obowiązanej zawiadomień, o których mowa w art. 74 ust. 1, art. 86 ust. 1, art. 89 1 i art. 90 ustawy; tj:
 • zawiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 74 ust. ustawy),
 • zawiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja lub określone wartości majątkowe mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu,
 • zawiadamianie właściwego prokuratora o przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że wartości majątkowe będące przedmiotem transakcji lub zgromadzone na rachunku pochodzą z przestępstwa innego niż przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub z przestępstwa skarbowego albo mają związek z przestępstwem innym niż przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub z przestępstwem skarbowym,
 • zawiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o przeprowadzeniu transakcji, o której mowa w art. 86 ust. 1, w przypadku gdy przekazanie zawiadomienia było niemożliwe przed jej przeprowadzeniem. W zawiadomieniu instytucja obowiązana uzasadnia przyczyny wcześniejszego nieprzekazania zawiadomienia oraz przekazuje pozostające w jej posiadaniu informacje potwierdzające powzięcie podejrzenia, o którym mowa w art. 86 ust. 1. Przepis art. 74 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 1. Przedstawienie wszystkim pracownikom i współpracownikom procedury do zapoznania się oraz uzyskania oświadczenia o zapoznaniu się z procedurą;
 2. Zapewnienie każdemu pracownikowi/współpracownikowi wykonującemu obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu udziału w szkoleniu dot. realizacji tych obowiązków;
 3. Dokonanie, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie pierwszej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, o której mowa w art. 27 ust. 3 ustawy. Następnie ww. oceny ryzyka, instytucja obowiązana dokonuje nie rzadziej niż co 2 lata.

 

W związku z powyższym, Starosta Radziejowski w ramach sprawowanego nadzoru i kontroli nad fundacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie powiatu radziejowskiego, zwraca się z prośbą o przesyłanie informacji według załączonego wzoru oświadczenia dotyczących przyjmowania lub dokonywania przez fundacje/stowarzyszenia płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji w sprawach majątkowych należy przesłać corocznie do 30 września bieżącego roku pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Radziejowie, ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów lub skanem na adres e-mail: powiat@radziejow.pl

Stowarzyszenia i fundacje są zobowiązane w ciągu roku do bieżącego informowania Starostę Radziejowskiego (organu nadzoru) o każdym przypadku wystąpienia w organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkowało będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 • autor: Starostwo Powiatowe w Radziejowie