Cyfrowy Powiat

  • Logo

Umowa o powierzenie grantu

Powiat Radziejowski uczestniczy w programie "Cyfrowy Powiat" współfinansowanym w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia

dotycząca realizacji konkursu grantowego "Cyfrowy Powiat" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

 

Koncepcja realizacji grantu

Cel projektu: wsparcie JST w zakresie usług publicznych poprzez zwiększenie cyfryzacji oraz cyberbezpieczeństwa Urzędu Starostwa Powiatowego w Radziejowie. Sytuacja wywołana epidemią wirusa SARS-CoV-2 spowodowała szereg problemów natury technicznej oraz prawnej w jednostkach samorządowych i jednostkach im podległych. Problemy powiatu dotyczą wielu aspektów, m.in. przygotowania Urzędu i Urzędników do pracy zdalnej, zabezpieczenie odpowiedniego sprzętu umożliwiającego pracę zdalną oraz realizację e-usług, możliwości obsługi zdalnej mieszkańców, zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych, odpowiedniego obiegu dokumentów. Czas pracy w pandemii pokazał, iż w codziennej pracy Urzędu niezbędne jest m.in. przeprowadzanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, doposażenie i modernizacja serwerowni, zakup sprzętów IT i urządzenia peryferyjnego do Urzędu, zakup oprogramowania biurowego office, zakup oprogramowania biurowego do współdzielenia dokumentów, zakup usług doradczych, zakup dostępu do systemu e-opieki Zakupy umożliwią realizację zadań opisanych w rozdziale „Zakres działania i zadania powiatu”. Zgodnie z zdiagnozowanymi potrzebami powiatu w ramach grantu przewiduje się: 1) Przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa dla Urzędu JST zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do dokumentacji konkursowej w terminie do 8 miesięcy od podpisania umowy o udzielenie grantu. 2) Zakup oprogramowania biurowego MS Office dla 8 stanowisk 3) Zakup oprogramowania biurowego do współdzielenia dokumentów- oprogramowanie umożliwiające współdzielenie dokumentów i tworzenie elektronicznej dokumentacji 4) Zakup usług doradczych w zakresie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, oceny zapotrzebowania JST w zakresie wydatków w ramach grantu (20h doradczych) 5) Doposażenie i modernizacja serwerowni, zakup sprzętu IT oraz dodatkowego sprzętu niezbędnego do cyfryzacji Urzędu, umożliwienia pracy zdalnej i realizacji e-usług: a) macierz dyskowa 1u 4 zatokowa z 2 dyskami HDD 8 TB b) laptopy (8 szt.) c) niszczarka (1 szt.) 6) Zakup dostępu do systemu e-opieki wraz z 25 urządzaniami pomiarowo-alarmowymi (opaski). Realizacja działań w ramach grantu jest niezbędna do realizacji e-usług i zdalnej obsługi mieszkańców, pracy zdalnej Urzędu i wpłynie bezpośrednio na rozwój cyfrowy Powiatu Radziejowskiego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Zaplanowane wydatki w ramach projektu są niezbędne w kontekście osiągnięcia celu projektu i zaspokojenia potrzeb Powiatu. Założony cel oraz uzyskane efekty wpisują się w cel Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa V oś priorytetowa: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Efekty projektu w kontekście celu POPC oś V: -podniesienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie -nabycie kompetencji cyfrowych pracowników Urzędu -zakup sprzętu IT umożliwiającego cyfryzację Urzędu -doposażenie serwerowni -umożliwienie pracy zdalnej Urzędu oraz realizację e usług -możliwość wykonywania pracy przez pracowników Urzędu bez względu na wdrożony w danym czasie system pracy – zdalny, stacjonarny lub hybrydowy w Urzędzie w obliczu zagrożenia epidemiologicznego (zakup laptopów, praca za pomocą oprogramowania) -możliwość zapewnienia bezpiecznej i profesjonalnej elektronicznej obsługi mieszkańców Powiatu. Powiat Radziejowski posiada zasoby organizacyjne i osobowe, które umożliwią szybką i solidną realizację i rozliczenie grantu w ramach programu Cyfrowy Powiat w zgodzie z obowiązującym prawem i wymaganymi procedurami przy wydatkowaniu środków. Okres realizacji Projektu Grantowego wyniesie maksymalnie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Umowy o powierzenie Grantu, jednak nie później niż do 31.10.2023 r. W celu rozliczenia Grantu, Grantobiorca złoży Operatorowi wniosek rozliczający za pośrednictwem aplikacji GWG, do którego załącza protokół/protokoły odbioru sprzętu/oprogramowania/usługi, z wyszczególnionymi ilościami oraz specyfikacją zakupionego sprzętu/oprogramowania/usług oraz listę placówek, którym przekazano sprzęt/oprogramowanie/usługę. Na potwierdzenie ubezpieczenia sprzętu zostanie przedstawiona polisa obejmująca zadeklarowany sprzęt. W zakresie potwierdzenia prawidłowości wyboru dostawców i wykonawców – na żądanie CPPC lub Operatora, Grantobiorca przedłoży dokumentację z postępowania o udzielenie zamówienia, przeprowadzonego zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 lub ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. Grantobiorca jest zobowiązany do utrzymania efektów Projektu Grantowego, w tym do opracowania oraz wdrożenia procedury monitorowania utrzymania efektów Projektu Grantowego tj. utrzymania środków trwałych i usług nabytych w ramach projektu przez okres 2 lat od dnia zakończenia Projektu oraz utrzymania trwałości Projektu Grantowego (jeśli dotyczy). Za datę zakończenia Projektu Grantowego rozumie się datę zaakceptowania przez Operatora końcowego rozliczenia Projektu Grantowego.