Lipiec 2024

Okienko transferowe otwarte do końca lipca

Został miesiąc na podjęcie decyzji dotyczącej przyszłej emerytury. Mężczyźni, którzy nie ukończyli 55 lat a kobiety 50 lat,  mogą zdecydować czy składki będą trafiać tylko do ZUS-u, czy do ZUS-u i OFE. Oświadczenie o przekazywaniu części składki emerytalnej do OFE albo zapisywaniu jej wyłącznie na subkoncie w ZUS-ie można złożyć tylko do 31 lipca.

Do 31 lipca przyszli emeryci mogą zmienić decyzję w sprawie przekazywania części składki emerytalnej na II filar. Mogą zdecydować, że w całości (7,3 proc.) ma trafiać na subkonto w ZUS-ie albo że 4,38 proc. ma być przekazywane na subkonto do ZUS-u, a 2,92 proc. do otwartego funduszu emerytalnego (OFE). Zmiana decyzji wymaga złożenia oświadczenia ZUS-US-OFE-03. Wypełniony formularz można dostarczyć do placówki ZUS-u osobiście lub pocztą. Można go również wysłać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Jeśli przyszły emeryt nie chce nic zmieniać w dotychczasowym podziale składki emerytalnej, to nie musi składać oświadczenia. Druku nie składają także osoby, które są objęte tzw. suwakiem bezpieczeństwa (tj. są w wieku niższym o 10 lat od  powszechnego wieku emerytalnego, wynoszącym 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) - dodaje rzeczniczka.

W przypadku osób objętych suwakiem bezpieczeństwa na  10 lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego ZUS nie przekazuje już składek do OFE. W ten sposób chroni środki ubezpieczonych zgromadzone w OFE przed ewentualną utratą ich wartości. OFE stopniowo przekazuje środki do ZUS-u, które zapisywane są na subkoncie.

Ważne

Jeśli dotychczas ubezpieczony nie był członkiem żadnego OFE, a chce, aby część jego składki była przekazywana na rachunek otwartego funduszu, to w ciągu 4 miesięcy od złożenia oświadczenia  
ZUS-US-OFE-03 powinien zawrzeć umowę z wybranym przez siebie funduszem emerytalnym.

Kolejne okno transferowe będzie od 1 kwietnia do 31 lipca 2028 r.

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Wniosek o świadczenie wspierające do ZUS-u, dopiero gdy decyzja WZON jest ostateczna

Osoby z niepełnosprawnością, które mają ukończone 18 lat, mogą ubiegać się o świadczenie wspierające, o ile posiadają decyzję wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności,
w której  ilość punktów ustalono na poziomie uprawniającym do przyznania świadczenia.

Aby uzyskać świadczenie wspierające, w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Wniosek do ZUS-u o przyznanie świadczenia wspierającego można złożyć dopiero wtedy, gdy decyzja WZON-u stanie się ostateczna. Termin ten mija po upływie 14 dni od dnia jej doręczenia, pod warunkiem że nie zostanie złożony wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Jeżeli taki wniosek został złożony, to WZON po jego rozpatrzeniu wyda decyzję, która stanie się ostateczna w dniu jej wydania- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

- Prawidłowa kolejność instytucji, do których składany jest wniosek,  jest bardzo ważna. Jeśli złożony zostanie formularz o świadczenie wspierające do ZUS-u, nie mając decyzji WZON-u albo decyzja
nie będzie jeszcze ostateczna, to Zakład pozostawi taki wniosek bez rozpatrzenia
- mówi rzeczniczka.

Kiedy można złożyć wniosek do ZUS-u

Osoby, które posiadają ostateczną decyzję wojewódzkiego zespołu ds. orzekania
o niepełnosprawności o potrzebie wsparcia, mają 3 miesiące na złożenie wniosku do ZUS-u
o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego. Wówczas Zakład przyzna je z wyrównaniem od dnia, od którego WZON ustalił uprawniającą liczbę punktów potrzeby wsparcia lub od daty wskazanej przez wnioskodawcę. Jeśli wniosek wpłynie po tym terminie, to świadczenie będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku do ZUS-u.

Nie wszyscy będą mieli prawo do świadczenia wspierającego od 2024 roku. Osoby, którym WZON przyzna od 87 do 100 punktów, mogą ubiegać się o nie od tego roku,  osoby, które uzyskają od 78 do 86 punktów – od 2025 roku a osoby, które będą miały od 70 do 77 punktów – od 2026 roku.
Ten podział nie dotyczy osób z niepełnosprawnością, na których ich opiekunowie 1 stycznia br.  lub później pobierali z organu gminy świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna. Takie osoby będą mogły ubiegać się o przyznanie świadczenia wspierającego już w tym roku, jeśli w decyzji o poziomie potrzeby wsparcia uzyskały co najmniej 70 punktów.

Jak złożyć wniosek

Wniosek o świadczenie wspierające (SWN) można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną przez: Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Osoby niepełnosprawne nie muszą same składać wniosku. W ich imieniu taki wniosek może złożyć pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy (np. opiekun prawny).

 

Można otrzymać od 713 zł do 3919 zł

Wysokość świadczenia wspierającego obliczana jest jako procent renty socjalnej w zależności od liczby punktów ustalających poziom potrzeby wsparcia. Może wynosić od 40 do 220 proc. renty socjalnej (obecnie wynosi ona 1780,96 zł brutto), czyli w zależności od poziomu potrzeby wsparcia można otrzymywać co miesiąc od 713 zł do 3919 zł.

 

ZUS będzie wypłacać świadczenie wspierające wyłącznie na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego w Polsce. Świadczenie wspierające będzie przysługiwało niezależnie od innych świadczeń  z ZUS-u, do których osoba  z niepełnosprawnością ma prawo np. renty socjalnej czy 500+ dla osób niesamodzielnych.

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

ZUS: 1 lipca ruszyła kolejna edycja programu „Dobry Start”

Od 1 lipca ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie 300 plus z programu „Dobry Start”.  Do tej pory do ZUS-u wpłynęło prawie 500 tys. wniosków na  przeszło 727 tys. dzieci. Zdecydowana większość wniosków została przekazana przez bankowość elektroniczną i Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Już czwarty rok, gdy wnioski o 300 plus przyjmuje i rozpatruje ZUS. Termin ich przyjmowania potrwa do 30 listopada. Chcąc otrzymać wsparcie jak najszybciej, warto pospieszyć się z wysłaniem wniosku. Jeśli dokument będzie prawidłowo wypełniony i złożony do końca sierpnia, to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej 30 września. Jeśli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach – we wrześniu, październiku lub listopadzie, to wsparcie trafi do rodziny w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach programu rodzice mogą otrzymać 300 zł na zakup wyprawki szkolnej, czyli na przykład na zakup podręczników, zeszytów czy przyborów szkolnych. Dofinansowanie przysługuje raz w roku  na każde uczące się dziecko w wieku do 20 lat, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością – do ukończenia 24. roku życia. Wsparcie finansowe nie przysługuje na dzieci uczące się w tzw. zerówkach oraz na studentów.

Należy pamiętać, że wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeśli wiek graniczny, czyli 20 albo 24 rok życia osiągnęli przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym.

Wniosek o świadczenie 300 plus można wysyłać do ZUS-u do 30 listopada korzystając z aplikacji mZUS, Platformy Usług Elektronicznych ZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej. Złożenie wniosku po tym terminie będzie możliwe tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada.

 

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Święto Policji w powiecie radziejowskim

W piątek (12.07.24r.) w Radziejowie odbyły się uroczystości związane z obchodami Święta Policji. W uroczystym apelu wzięli udział policjanci, pracownicy Policji jak i zaproszeni goście: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Małgorzata Jorka, Wicestarosta Radziejowski Grzegorz Piasecki, Sekretarz Powiatu Małgorzata Chłodzińska, Burmistrzowie i Wójtowie miast i gmin powiatu, przedstawiciele służb i instytucji współpracujących z Policją, a także policyjni związkowcy oraz emeryci.

Ceremonię rozpoczęła Msza Święta w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Radziejowie celebrowana przez kapelana radziejowskiego garnizonu ks. dziekana Ireneusza Mrowickiego. Następnie pododdział Policji oraz zaproszeni goście przemaszerowali na boisko Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka w Radziejowie, gdzie odbyła się uroczysta zbiórka.

Uroczystość rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Radziejowie insp. Maciej Estkowski, który podziękował zaproszonym gościom za owocną współpracę, a także za wspieranie w różnych formach działań Policji. Głos zabrał również wicestarosta Grzegorz Piasecki, który złożył gratulacje wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym radziejowskiej jednostki. Odczytał także życzenia od Starosty Radziejowskiego Jarosława Kołtuniaka.

Następnie Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Małgorzata Jorka i Komendant Powiatowy Policji w Radziejowie wręczyli policjantom rozkazy awansujące na wyższe stopnie policyjne. Po awansach, przyszedł czas na wręczenie medali, odznaczeń i pamiątkowych grawerów przez Przewodniczącego NSZZ Policjantów woj. kujawsko-pomorskiego mł. insp. Piotra Kujawę oraz Przewodniczącego ZT NSZZ Policjantów KPP Radziejów asp. szt. Krzysztofa Chłodzińskiego.

Wszystkim policjantom oraz pracownikom cywilnym z okazji Święta Policji życzymy zdrowia oraz bezpiecznej i pełnej wyzwań służby!

 • autor: Starostwo Powiatowe w Radziejowie
 • Władze powiatu podczas uroczystej mszy świętej
 • Goście podczas uroczystej mszy świętej
 • Uroczysty apel
 • Komendant Powiatowy Policji w Radziejowie insp. Maciej Estkowski podczas przemowy
 • Wicestarosta Grzegorz Piasecki podczas przemówienia
 • insp. Małgorzata Jorka wręcza policjantom rozkazy awansujące na wyższe stopnie policyjne
 • Życzenia dla funkcjonariuszy od starosty radziejowskiego Jarosława Kołtuniaka

Nie zawsze ZUS ponownie przeliczy emeryturę

Z wnioskiem o ponowne przeliczenie emerytury może wystąpić emeryt, jeśli są ku temu podstawy. Jest to możliwe na przykład, gdy emeryt dysponuje nowymi dokumentami dotyczącymi dodatkowego stażu pracy czy dodatkowych zarobków uzyskanych przed lub po przyznaniu świadczenia emerytalnego.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może przeliczyć wysokość emerytury w ściśle określonych sytuacjach. Jest to możliwe, gdy emeryt:

·         przy składaniu wniosku o przyznanie świadczenia nie dysponował wszystkimi dokumentami za okresy ubezpieczenia, które ZUS może uwzględnić przy obliczaniu świadczenia,

·         obecnie może udokumentować zarobki za lata przed przejściem na emeryturę lub zarobki, jakie uzyskiwał po przyznaniu świadczenia,

·         po przyznaniu świadczenia pracował lub opłacał składki na ubezpieczenia społeczne.

Jeśli emeryt nie ma nowych dowodów, które mogą mieć wpływ na wysokość emerytury, to złożenie wniosku o ponowne przeliczenie świadczenia jest bezzasadne. Mimo to w ostatnim czasie wielu seniorów przychodzi do ZUS-u z książeczką wojskową i składa wniosek o ponowne przeliczenie (druk ERPO). ZUS może taki wniosek uwzględnić tylko pod warunkiem, że wcześniej książeczka wojskowa lub zaświadczenie z wojskowej komendy uzupełnień nie było dostarczone do ZUS-u i lata służby nie były uwzględnione w stażu- wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Od 1999 r. każda osoba ubezpieczona ma indywidualne konto w ZUS-ie, na którym zapisywane są wszystkie składki należne (w przypadku osób, za które pracodawca miał obowiązek opłacenia składek) lub opłacone za dana osobę po 1998 r. (w przypadku osób prowadzących działalność). Wcześniej ZUS nie był zobowiązany do prowadzenia indywidualnych kont  dla ubezpieczonych. Dlatego wiele osób, aby ustalić kapitał początkowy, musi dostarczyć dokumenty potwierdzające zatrudnienie i wysokość wynagrodzenia przed 1999 rokiem. Z zakładów pracy zatrudniających powyżej 20 osób świadectwa pracy i dokumenty o wynagrodzeniu są konieczne, ponieważ składki były odprowadzane bezimiennie za wszystkich pracowników łącznie. 

Dokumenty potwierdzające zatrudnienie i wysokość wynagrodzenia przed 1999 rokiem

Dokumenty, które umożliwiają przeliczenie emerytury to np.: świadectwa pracy, zaświadczenia
o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
W przypadku braku tych dokumentów do ZUS-u można dostarczyć dowody szczątkowe, które zostaną przez Zakład przeanalizowane. Są nimi np. legitymacja ubezpieczeniowa z wpisami o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, umowy o pracę, angaże, listy płac uzyskane z archiwum lub jednostki, która przechowuje dokumentację zlikwidowanych zakładów pracy. To może być też książeczka wojskowa albo zaświadczenie wojskowej komendy uzupełnień. Mogą to być wpisy w „książeczkowym” dowodzie osobistym np. o zatrudnieniu, czy dotyczące dzieci, legitymacje związków zawodowych, czy zeznania świadków (najlepiej byłych współpracowników).

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych można udokumentować zaświadczeniem
z urzędu pracy, a okres pobierania stałego zasiłku z opieki społecznej, od którego były opłacone składki na ubezpieczenia społeczne — zaświadczeniem z ośrodka pomocy społecznej.
Natomiast okres niewykonywania zatrudnienia z powodu opieki nad dzieckiem lub dziećmi można udowodnić na podstawie odpisu aktu urodzenia dziecka lub odpisów aktów urodzenia dzieci.

Osoby, które studiowały przed 1999 r. i studia ukończyły, okres nauki mogą potwierdzić odpowiednim zaświadczeniem z uczelni (musi być w nim okres trwania i programowy wymiar studiów), dyplomem i indeksem, o ile jest w nim zawarty programowy wymiar studiów.

Osobom, które były zatrudnione u małych przedsiębiorców (zatrudniających do 20 pracowników), ZUS sam poświadczy ubezpieczenie. By tak się stało, należy podać w Informacji o okresach składkowych i nieskładkowych (ERP-6) okres zatrudnienia, nazwę zakładu pracy lub imię i nazwisko pracodawcy, adres zakładu pracy, numer konta płatnika (NKP) – pracodawcy – jeśli go znamy. Numer NKP był nadawany przez ZUS przed 1999 r. Można sprawdzić w legitymacji ubezpieczeniowej, czy pracodawca go podał.

 

Osoby, które indywidualnie opłacały składkę na ubezpieczenie społeczne jako prowadzący działalność  gospodarczą albo współpracujący z taką osobą, w formularzu ZUS EKP podają:

ü  okres, w którym prowadzili działalność lub współpracowali przy jej prowadzeniu,

ü  adres miejsca, w którym była prowadzona działalność,

ü  numer konta płatnika składek (NKP),

ü  adres ZUS-u, do którego opłacane były z tego tytułu składki przed 1999 r. 

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim