listopad 2021

XXVI Sesja Rady Powiatu Radziejowskiego

W środę, 24 listopada 2021 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie odbędzie się XXVI Sesja Rady Powiatu Radziejowskiego VI kadencji. Przedstawiamy porządek nadchodzących obrad.

Porządek obrad

 1. Sprawy organizacyjne:
  a) otwarcie posiedzenia i powitanie,
  b) ustalenie quorum,
  c) przyjęcie porządku obrad,
  d) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.
 3. Zapytania i uwagi.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących z prac komisji.
 5. Informacja o realizacji zadań oświatowych Powiatu radziejowskiego za rok szkolny 2020/2021.
 6. Ocena stanu dróg powiatowych.
 7. Przerwa.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wysokości oraz zasad ustalania diet przysługujących radnym,
  b) ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Radziejowskiego,
  c) zmiany uchwały w sprawie wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku,
  d) uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”,
  e) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Radziejowskim na lata 2021 – 2030,
  f) przyjęcia „Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia 
  i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Powiecie Radziejowskim na lata 2021-2025”
  g) ustalenia na 2022 rok wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,
  h) upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  i) zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2021 rok, 
  j) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2021 – 2028.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie sesji. 
 • Dwugłowy gryf na żółtym tle w herbie powiatu radziejowskiego

wstecz