wrzesień 2021

Konkurs fotograficzny w ŚDS

28 września nastąpiło rozstrzygnięcie IX Edycji Konkursu Fotografii Amatorskiej pn. „Pandemia z przymrużeniem oka”, organizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Radziejowie. W konkursie wzięły udział ośrodki z okolicznych miejscowości.

Konkurs obejmował dwie kategorie, a mianowicie udział w nim mogli wziąć zarówno terapeuci, jaki i uczestnicy zajęć. Przewodniczącym jury konkursowego był tradycyjnie starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak. Werdyktem komisji konkursowej wyniki przedstawiają się następująco:

Kategoria Terapeuci:

 1. Małgorzata Kułakowska (ŚDS w Wonorzu) - "Coronaafera"
 2. Ewa Stodólska (ŚDŚ w Strzelnie) "Myśli że tu będzie bezpieczny"
 3. Małgorzata Zadroga (Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach) - "Zgadnij kotku kto jest w środku"
  Wyróżnienie: Joanna Kamińska (ŚDS w Barcinie) - "Wrzuć na luz"


Kategoria Uczestnicy:

 1. Barbara Zachwieja (ŚDS w Wonorzu) - "Coronawojna"
 2. Agnieszka Górna (ŚDS w Siemionkach) - "Covidowe powitanie"
 3. Andrzej Brzeziński (DPS Piotrków Kujawski) "Covidowe święta"
  Wyróżnienie: Beata Wojtkowiak (ŚDS Siemionki) - "Papiery wartościowe"
  Wyróżnienie: Grzegorz Urbański (ŚDS Radziejów) - "Kiedy pandemia wejdzie za mocno"
  Wyróżnienie: Sławomir Nowak (ŚDS Kruszwica)- "Następny proszę"

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

 • data: 2021-09-28

Galeria laureatów

 • Kobieta w czarnym ubraniu, za nią dwie osoby w fartuchach
 • Mężczyzna w niebieskiej beczce, za nim drewniana altana
 • Grupa odwróconych tyłem ludzi w białych kombinezonach, w tle żółty budynek
 • Mężczyzna w maseczce, leżący na trawie z założonymi za głowę rękoma
 • Trzy osoby w fartuchach, bawiące się nadmuchanymi gumowymi rękawiczkami
 • Dwie osoby w białych fartuchach, trzymające drewniane trzonki
 • Grupa ludzi w maseczkach i białych kombinezonach, w tle świąteczne prezenty
 • Mężczyzna, siedzący na krześle i patrzący krzak przebrany za pielęgniarkę
 • Kolorowo ubrany mężczyzna w maseczce i tęczowej czapce
 • Grupa ludzi w maseczkach, siedząca przy stole z papierem toaletowym

XXV Sesja Rady Powiatu Radziejowskiego

30 września 2021 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie o godz. 9:30 odbędzie się XXV Sesja Rady Powiatu w Radziejowie VI kadencji.

Porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjne:
  a) otwarcie posiedzenia i powitanie,
  b) ustalenie quorum,
  c) przyjęcie porządku obrad,
  d) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.
 3. Zapytania i uwagi.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących z prac komisji.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za pierwsze półrocze 2021 roku oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 6. Dyskusja.
 7. Informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za pierwsze półrocze 2021 roku.
 8. Dyskusja.
 9. Informacja Przewodniczącej Rady w sprawie oświadczeń majątkowych.
 10. Informacja Starosty w sprawie oświadczeń majątkowych.
 11. Przyjęcie informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wprowadzenia zmian do Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie, 
  b) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, znajdującego się na parterze w budynku C (byłego internatu) Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce na okres pięciu lat na rzecz Skarbu Państwa - Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
  c) zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2021 rok,
  d) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2021 - 2028 r.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie sesji.

Renta rodzinna dla ucznia, maturzysty i studenta

Maturzyści przyjęci na pierwszy rok studiów, którzy pobierają renty rodzinne, jeśli chcą otrzymać rentę także za wrzesień, powinni pamiętać, by dostarczyć do ZUS wniosek o dalszą wypłatę świadczenia i potwierdzenie przyjęcia na studia. Mają na to czas tylko do końca września. Po rozpoczęciu roku akademickiego do końca października muszą również dostarczyć zaświadczenie o rozpoczęciu studiów. 

Do końca września także uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy otrzymują rentę rodzinną z ZUS, powinni do wniosku o dalszą wypłatę świadczenia dołączyć zaświadczenie, że nadal się uczą.Jeśli zrobią to z opóźnieniem, np. złożą dokumenty w październiku, to stracą rentę rodzinną za wrzesień. Z kolei studenci na złożenie dokumentów mają czas do końca października. Natomiast w przypadku, gdy rozpoczęcie nauki nastąpiło w innym miesiącu niż wrzesień czy październik, zaświadczenie o dalszej nauce należy złożyć do końca miesiąca, w którym rozpoczęto naukę - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Nie jest konieczne coroczne przedstawianie informacji o dalszej nauce, jeśli zaświadczenie nie wygasło, bo uczelnia czy szkoła wydała je na cały okres trwania nauki (np. studia 5-letnie). ZUS wypłaca rentę rodzinną za okres wskazany w zaświadczeniu. Osoby, które pobierają rentę rodzinną, powinny pamiętać, żeby na bieżąco informować ZUS o przerwaniu nauki. Jeśli tego nie zrobią, to nadpłacone nienależne świadczenie będą potem musiały zwrócić z odsetkami.

Renta rodzinna po zmarłym członku rodziny, np. rodzicu przysługuje dzieciom do ukończenia przez nie 16 roku życia, a nawet dłużej pod warunkiem kontynuowana nauki. Student może pobierać rentę do 25 roku życia, a jeśli 25 urodziny przypadną na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, to może otrzymywać rentę aż do końca tego roku studiów. Od tej zasady jest wyjątek. Bez ograniczeń wiekowych rentę rodzinną mogą pobierać dzieci, które do ukończenia 16 roku życia lub jeszcze w trakcie nauki, a przed 25 rokiem życia, stały się całkowicie niezdolne do pracy. W ich przypadku nie ma znaczenia to, czy się uczą – wyjaśnia Krystyna Michałek.

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2020 rok

Uwaga: termin naboru wniosków został przedłużony 18 października 2021 r.

Informujemy o rozpoczęciu procedury naboru wniosków do XXI edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla autorów najbardziej wartościowych osiągnięć w 2020 roku.

Nagrody zostaną przyznane w następujących dziedzinach:

 • gospodarka,
 • fundusze unijne,
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich,
 • innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich,
 • nauka, badania naukowe i postęp techniczny,
 • edukacja,
 • kultura,
 • ochrona zdrowia,
 • sport,
 • ochrona środowiska naturalnego,
 • działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka,
 • budowa społeczeństwa obywatelskiego,
 • promocja województwa.

Nagroda Marszałka może zostać przyznana również za całokształt działalności, obejmującej przynajmniej jedną z wymienionych dziedzin.

Projekt zgłaszany do tej nagrody powinien dotyczyć działań, których realizacja została zakończona w 2020 r.

Zasady naboru oraz formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej województwa: www.kujawsko-pomorskie.pl w menu tematycznym w zakładce Patronaty, Nagrody i Medale. Termin składania wniosków upływa 30 września 2021 r. (w przypadku przesyłki decyduje data stempla pocztowego).

Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego

Przypominamy, że zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919 ze zm.): zabrania się przedsiębiorcy posiadania wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z licencji wspólnotowej w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

W związku z powyższym przewoźnik drogowy nie może posiadać jednocześnie zarówno

 • wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego , jak też
 • wypisów z licencji wspólnotowej 

na te same pojazdy, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej. 


Przypominamy, że wypis z licencji wspólnotowej uprawnia do wykonywania transportu za granicą, jak i na terenie Polski. 

Przed złożeniem wniosku o udzielenie wypisu z licencji wspólnotowej przewoźnik powinien zwrócić wypisy z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na określone pojazdy, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej. Wypisy z zezwolenia należy zwrócić do właściwego organu, który je wydał. 

Od 1 października 2021 r. po złożeniu wniosku o udzielenie wypisów z licencji wspólnotowej, organ będzie każdorazowo weryfikował informacje o posiadanych przez przewoźnika drogowego wypisach z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

W sytuacji złożenia wniosku o wydanie wypisów z licencji wspólnotowej dla pojazdów, na które zostały już wydane wypisy z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, organ będzie wzywał wnioskodawcę do udokumentowania zdolności finansowej dla takiej liczby pojazdów, która odpowiada sumie faktycznie posiadanych wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wnioskowanym wypisom z licencji wspólnotowej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt drogą e-mailową: 

Po świadczeniu rehabilitacyjnym możesz iść na rentę

Po świadczeniu rehabilitacyjnym osoba, która nadal jest niezdolna do pracy, może ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Podstawą do wydania decyzji w sprawie renty jest prawomocne orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie komisji lekarskiej ZUS.

Ubiegając się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, ubezpieczony do wniosku powinien dołączyć także niezbędne dokumenty (m.in. informację dotyczącą okresów składkowych i nieskładkowych, dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie, zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9, dokumentację medyczną, wywiad zawodowy jeśli osoba ubezpieczona pozostaje w zatrudnieniu) – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Aby uzyskać prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, ubezpieczony musi spełnić jednocześnie kilka warunków. Przede wszystkim musi być niezdolny do pracy i posiadać wymagany okres składkowy i nieskładkowy, odpowiedni do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy. Wymagany staż wynosi od 1 roku – jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat – do 5 lat – gdy niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat. Warunek wymaganego stażu (od 1 roku do 5 lat) uważa się za spełniony, gdy ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczenia przed ukończeniem 18 lat albo w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu nauki w szkole i do dnia powstania niezdolności do pracy posiadał jakikolwiek staż bez przerwy lub z przerwami nieprzekraczającymi 6 miesięcy. 

Jeśli natomiast niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat, to pięcioletni okres składkowy powinien przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy, chyba że ubezpieczony udowodnił okres składkowy wynoszący co najmniej 25 lat dla kobiety i 30 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy.

Warunek stażu nie jest wymagany, jeżeli niezdolność do pracy miała związek z wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy.

Oprócz wymaganego stażu ważna jest również data powstania niezdolności. Musi ona powstać w okresach składkowych lub nieskładkowych ściśle określonych w ustawie, np. w okresie ubezpieczenia, pobierania zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego, opiekuńczego albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. Spełnienie warunku powstania niezdolności do pracy w określonym czasie nie jest wymagane jeśli osoba została uznana za całkowicie niezdolną do pracy i udowodniła okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące dla kobiety co najmniej 20 lat, a dla mężczyzny co najmniej 25 lat – wyjaśnia Krystyna Michałek.

Przyznanie renty zależy także od tego czy ubezpieczony nie ma ustalonego prawa do emerytury lub nie spełnia warunków, by ją uzyskać. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej wydaje decyzje w sprawie przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy. W zależności od orzeczenia renta może być stała, gdy lekarz orzecznik stwierdził trwałą niezdolność do pracy lub okresowa, gdy niezdolność do pracy ma charakter czasowy. 

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

ZUS z urzędu przeliczy czerwcowe emerytury

Problem czerwcowych emerytur został już rozwiązany. Prezydent podpisał ustawę, która wchodzi w życie 18 września 2021 r. ZUS z urzędu przeliczy na korzystniejszych zasadach czerwcowe emerytury, które przyznano w tym roku oraz renty rodzinne po członkach rodziny, którzy zmarli po 31 maja tego roku. Oznacza to, że osoby te nie będą musiały składać żadnego wniosku. 

Ustawa zmienia zasady wyliczania emerytur na stałe. Zastosowanie do nich mają teraz dodatkowe waloryzacje kwartalne, które dotąd nie przysługiwały przy ustalaniu emerytury w czerwcu. Jest to dobra wiadomość dla osób, które w przyszłości będą kończyć wiek emerytalny w czerwcu. Bez obaw będą mogły składać wnioski o świadczenie w tym miesiącu – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Zmiana przepisów obejmuje także emerytury przyznane w czerwcu 2021 roku i renty rodzinne przyznane po członkach rodziny, którzy zmarli po 31 maja tego roku. Nie ma przy tym znaczenia, czy ZUS przyznał emeryturę na wniosek ubezpieczonego czy z urzędu, czyli bez wniosku, po rencie z tytułu niezdolności do pracy – dodaje rzeczniczka.

W poprzednich latach osoby, które składały wniosek o emeryturę w czerwcu, otrzymywały świadczenie niższe, niż gdyby wystąpiły z takim wnioskiem np. w maju lub lipcu. „Nasze wyliczenia wskazują, że na dotychczasowych zasadach emerytura czerwcowa byłaby niższa od majowej o ok. 5 proc. oraz o 12 proc. od lipcowej. Daje to nawet kilkaset złotych miesięcznie, w zależności od wysokości emerytury" - podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Co roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych doradzał klientom, aby jeśli to możliwe nie przechodzili na emeryturę w czerwcu, lecz poczekali co najmniej do lipca. Dlaczego? Niekorzystna waloryzacja powodowała, że osoby, które składały wniosek o emeryturę w czerwcu, otrzymywały świadczenie niższe, niż gdyby wystąpiły z takim wnioskiem np. w maju lub lipcu. Działania te przynosiły efekty, ponieważ swoją decyzję o przechodzeniu na emeryturę w czerwcu przekładało kilkanaście tysięcy osób rocznie. W ostatnich dwóch latach (2018-2019) liczba osób przechodzących w czerwcu na emeryturę stanowiła ok. 1 proc. ogółu przyznanych w danym roku emerytur.

ZUS od lat sygnalizował występowanie tego zjawiska. Dzięki naszym propozycjom w 2020 r. w ramach Tarczy antykryzysowej udało się wprowadzić szczególne przepisy, zgodnie z którymi dla osób, które przeszły na emeryturę w czerwcu ubiegłego roku, emerytura była ustalana w ten sam sposób, jak emerytura majowa, o ile to było to dla nich korzystniejsze - mówi szefowa Zakładu.

Bez wniosku
Zgodnie z ustawą osobom, którym zostały przyznane emerytury w czerwcu tego roku, świadczenia te zostaną przeliczone z urzędu, z uwzględnieniem ustawowych zmian - w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów. Oznacza to, że osoby te nie będą musiały składać wniosku o przeliczenie wysokości emerytury. Ponowne obliczenie świadczenia i wypłata wyrównania nastąpi od dnia powstania prawa do świadczenia i jego wypłaty, nie wcześniej niż od 1 czerwca 2021 r. 

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Punkt pomocy ofiarom przestępstw

Przestępczość, a co się z tym wiąże przemoc jest zjawiskiem występującym powszechnie w naszym społeczeństwie i dotyka osób w różnym wieku, o różnym doświadczeniu, o różnym statusie społecznym. Bez wątpienia należy ją zakwalifikować do kategorii zachowań negatywnych i szkodliwych społecznie. Mimo, że w relacjach międzyludzkich istniała od zawsze, do niedawna mówiono o niej niewiele.

Fundacja Dies Mei organizuje punkty pomocy ofiarom przestępstw. W ramach działań realizowanych przez Okręgowe i Lokalne Punkty Pomocy Pokrzywdzonym pomocą objęci zostaną mieszkańcy całego województwa kujawsko-pomorskiego, a także wszystkie osoby na stałe zamieszkujące inne tereny, które osobiście pojawią się w jednym z naszych Punktów Pomocy który znajduje się w Radziejowie przy ulicy Rolniczej 4c (Budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie).

Projekt realizowany jest ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, osobom im najbliższym a także świadkom.

Świadczymy pomoc:

 • prawną,
 • psychologiczną,
 • socjalną (obejmuje bony żywnościowe, wyjazdy na wakacje dla dzieci, dofinansowanie do utrzymania mieszkania, dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku czy przedszkolu),
 • mieszkaniową ( obejmuje wynajem mieszkania, dostosowanie lokalu do potrzeb osoby trwale pokrzywdzonej przestępstwem).

Zachęcamy do korzystania z pomocy Fundacji Dies Mei ponieważ wachlarz możliwości jakie posiadamy jest bardzo duży. Pomagając bezpośrednio ofiarom przestępstwa utwierdzamy się w przekonaniu, że osób pokrzywdzonych jest dużo a nasza praca ma sens. 

Pomagamy dużo a chcemy pomagać jeszcze więcej!!!

Numer telefonu do osoby pierwszego kontaktu pracującej na terenie Radziejowa:
663 643 731

Dyżur 24h:
663 584 259

 • data: 2021-09-06

Ulotka

O czym musi pamiętać przedsiębiorca?

Nie każdy przedsiębiorca pamięta, by złożyć wniosek o wypłatę zasiłku chorobowego. Samo elektroniczne zwolnienie lekarskie nie wystarczy. ZUS nie wypłaca zasiłku chorobowego z urzędu.

Przedsiębiorca, który jest objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, ma prawo otrzymać za czas choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim zasiłek chorobowy. W tym celu musi złożyć wniosek o jego wypłatę – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Może skorzystać z druku zaświadczenia płatnika składek Z-3b, (jeśli jest to pierwsze zwolnienie) lub wniosku o zasiłek chorobowy ZAS-53. Wniosek przedsiębiorca może złożyć w dowolnej placówce ZUS lub przesłać elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku. Roszczenie o zasiłek chorobowy przedawnia się po 6 miesiącach od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.

Przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników i nie jest płatnikiem zasiłków (zgłasza do ubezpieczenia chorobowego do 20 osób), powinien również pamiętać, aby przekazać do ZUS druk Z-3 w sytuacji gdy jego pracownik idzie na chorobowe. Jeśli zatrudnia zleceniobiorcę, to składa druk Z-3a. Taki dokument jest traktowany na równi z wnioskiem o zasiłek. Przedsiębiorca formularz Z-3 albo Z-3a powinien przekazać do ZUS niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od wystawienia e-ZLA. Dokument ten jest niezbędny do wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS. 

Warto wiedzieć!
Ubezpieczony, który ubiega się o zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia musi złożyć do ZUS-u druk ZAS-53. W przypadku otrzymania pierwszego e-ZLA, które obejmuje okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia, musi wraz z wnioskiem złożyć jeszcze oświadczenie na druku Z-10. Może to zrobić w formie elektronicznej lub pisemnej.

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

ZUS zachęca do rezerwacji wizyt w swoich placówkach

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że na wizytę w placówce można umówić się przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS lub telefon. Dzięki rezerwacji wizyty na konkretną godzinę nie trzeba czekać na obsługę. 

Na wizytę w ZUS można umówić się przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS lub telefon. Wystarczy zalogować się do PUE ZUS na stronie www.zus.pl oraz wybrać placówkę, w której ma się odbyć wizyta oraz jej termin. Klienci, którzy nie mają jeszcze założonego profilu na PUE ZUS, mogą taką wizytę umówić telefonicznie. Wybierając konkretną datę i godzinę spotkania z ekspertem, unikniemy czekania na obsługę – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Aby zarezerwować wizytę w placówce ZUS w Bydgoszczy, Inowrocławiu, Nakle, Świeciu, Tucholi, Żninie oraz Sępólnie Krajeńskim, wystarczy zadzwonić pod nr telefonu 52 34 18 126. Rezerwacja wizyt w placówkach ZUS w Toruniu, Włocławku, Grudziądzu, Lipnie, Aleksandrowie Kujawskim, Brodnicy, Rypinie oraz Golubiu-Dobrzyniu odbywa się pod nr telefonu 54 230 73 76

Podczas rezerwacji wizyty trzeba podać swoje dane – imię, nazwisko, PESEL lub serię i numer dokumentu tożsamości oraz numer telefonu komórkowego. Dodatkowo należy wskazać placówkę, w której ma się odbyć wizyta, sprawę, jaką chce się omówić z ekspertem ZUS oraz podać dzień i godzinę wizyty. Na podany przez klienta numer telefonu zostanie wysłana wiadomość SMS z terminem oraz numerem rezerwacji wizyty. Zawiera on 10 cyfr, które należy wpisać na ekranie urządzenia do wydawania numerków w placówce ZUS.

Z naszym ekspertem można także porozmawiać on-line bez wychodzenia z domu. Wystarczy umówić się na e-wizytę. Więcej informacji na temat umawiania e-wizyt w ZUS można znaleźć pod adresem https://www.zus.pl/e-wizyta.

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

„Dnia pierwszego września roku pamiętnego…”

W tym roku obchodzimy 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej. 1 września 1939 roku Niemcy napadły na Polskę, a kilkanaście dni później - 17 września – nasz kraj został zaatakowany przez Związek Sowiecki. Rozpoczął się wtedy największy i najkrwawszy konflikt zbrojny w historii. By upamiętnić ten dzień, władze powiatowe przygotowały radziejowskie uroczystości.

Okoliczność 1 września w Radziejowie  miała oficjalny charakter. Na uroczystości pojawili się przedstawiciele powiatowych instytucji, poczty sztandarowe oraz delegacje urzędów. Radziejowskie obchody rocznicy wybuchu II wojny świtowej uświetniła orkiestra ze Szkoły Muzycznej I stopnia pod batutą Roberta Stranca. W uroczystości brały udział również pododdziały kadetów z Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie oraz z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce.

Uroczystości o godzinie 8:00 zainaugurowała msza święta w intencji ofiar II wojny światowej, odprawiona w Kościele Farnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Radziejowie, której przewodniczył ks. proboszcz Ireneusz Mrowicki. Po ceremonii, uczestnicy liturgii przemaszerowali pod pomnik Chwały Oręża Polskiego. Tam dowódca uroczystości – Krzysztof Rosiński złożył meldunek staroście Jarosławowi Kołtuniakowi. Następnie poczet flagowy wywiesił flagę Rzeczypospolitej Polskiej, a wszyscy  uczestnicy uroczystości odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”. Kolejnym punktem obchodów była część artystyczna, przygotowana przez uczniów powiatowych szkół średnich, po której swoje przemówienie wygłosił starosta radziejowski. W swoim wystąpieniu skupił się na wojennych losach naszego powiatu.

Na koniec przybyłe delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem w celu oddania hołdu i czci wszystkim, którzy walczyli za Ojczyznę i tym, którzy w tej walce polegli. W delegacji starostwa wystąpili: przewodnicząca rady powiatu Sylwia Kubiak, członek zarządu powiatu Irena Matuszak, starosta Jarosław Kołtuniak oraz wicestarosta Grzegorz Piasecki. Wszystkim uczestnikom uroczystości składamy serdeczne wyrazy wdzięczności i podziękowania za zaangażowanie i pielęgnowanie pamięci o ważnym dla historii naszego kraju dniu.

Galeria zdjęć

 • Idąca ulicą orkiestra, grająca marsz, w tle tłum ludzi
 • Dwie kobiety i mężczyzna w poczcie sztandarowym
 • Maszerujący tłum ludzi, z przodu poczty sztandarowe
 • Maszerujący ulicą ludzie w odświętnych strojach
 • Maszerująca kolumna uczniów w wojskowych i policyjnych mundurach
 • Maszerująca kolumna uczniów w strażackich mundurach
 • Ubrane w mundury dwie kobiety i mężczyzna, niosący flagę Polski
 • Stojący przed pomnikiem uczniowie w mundurach
 • Dwóch mężczyzn, jeden w mundurze, drugi w garniturze, skinający głową
 • Kobieta, mówiąca do mikrofonu
 • Mężczyzna i dwie kobiety, wciągający flagę na maszt
 • Mężczyzna w mundurze, wciągający flagę Polski na maszt
 • Ubrana na czarno kobieta, trzymająca mikrofon
 • Kobieta, mówiąca do mikrofonu
 • Kobieta, śpiewająca do mikrofonu, w tle cztery kobiety i mężczyzna
 • Po lewej kobieta i mężczyzna, po prawej duchowni, słuchający występu
 • Stojący w kolumnach uczniowie w mundurach wojskowych i strażackich
 • Mężczyzna, przemawiający do mikrofonu, w tle dwaj mężczyźni
 • Mężczyzna, mówiący do mikrofonu, w tle kobieta i trzech mężczyzn
 • Poczty sztandarowe
 • Kobieta w mundurze, idąca w stronę delegacji z kwiatami
 • Dwie kobiety i dwóch mężczyzn idący przed siebie, kobieta w mundurze
 • Dwóch mężczyzn i trzy kobiety, jedna niesie kwiaty
 • Trzech strażaków, przekazujących kwiaty kobiecie w wojskowym mundurze
 • Policjant, trzymający kwiaty, z przodu kobieta w mundurze
 • Mężczyzna i kobieta, niosący kwiaty, z przodu kobieta w mundurze
 • Mężczyzna i kobieta, przekazujący kwiaty kobiecie w mundurze, w tle ludzie
 • Dwóch mężczyzn w garniturach i kobieta w sukni, niosąca kwiaty
 • Kobiety i mężczyzna, składający kwiaty, z przodu kobieta w mundurze
 • Kobiety i mężczyźni, oddający hołd, z przodu kobieta w mundurze z kwiatami
 • Uczniowie w mundurach, stojący przed pomnikiem, obok biało-czerwone flagi
 • Pomnik, przed nim biało-czerwone flagi, w tle zabudowania