czerwiec 2021

XXIII Sesja Rady Powiatu Radziejowskiego

Herb Powiatu Radziejowskiego25 czerwca 2021 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie odbędzie się XXIII Sesja Rady Powiatu w Radziejowie VI kadencji.

Porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjne:
  a) otwarcie posiedzenia i powitanie,
  b) ustalenie quorum,
  c) przyjęcie porządku obrad,
  d) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.
 3. Zapytania i uwagi.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących z prac komisji.
 5. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Radziejowie na obszarach powiatów radziejowskiego i inowrocławskiego za rok 2020.
 6. Raport o stanie Powiatu za 2020 rok.
 7. Debata nad Raportem o stanie Powiatu za 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania za 2020 rok.
 9. Przerwa.
 10. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok oraz WPF Powiatu Radziejowskiego na lata 2020-2028.
 11. Opinie komisji Rady Powiatu w sprawie wykonania budżetu.
 12. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
 13. Dyskusja.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2020 rok.
 15. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
 16. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.
 17. Dyskusja.
 18. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Radziejowie z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 20. Przerwa.
 21. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego
  b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie,
  c) przyjęcia przez Powiat Radziejowski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2021 r.,
  d) zmiany w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2021 rok,
  e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2021 - 2028 r.
 22. Interpelacje i zapytania radnych.
 23. Wolne wnioski.
 24. Zakończenie sesji.

wstecz