luty 2021

Realizacja zadań publicznych

Zarząd Powiatu Radziejowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2021 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: 

  1. Konkurs ofert nr 1/2021 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2021 r. w  zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki pod nazwą "Wspieranie rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki".
  2. Konkurs ofert nr 2/2021 na wykonanie zadań publicznych związanych  z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2021 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą "Wspieranie przedsięwzięć artystycznych wzbogacających dorobek kulturalny i artystyczny regionu".  

Pełny tekst ogłoszenia konkursowego, zawierający szczegółowe informacje dotyczące składania ofert znajduje się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Radziejowie w zakładce NGO/Konkursy

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 19 marca 2021 r.  

drukuj (Realizacja zadań publicznych)

wstecz