kwiecień 2021

XXI Sesja Rady Powiatu w Radziejowie

Herb powiatuDnia 28 kwietnia 2021 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie odbędzie się XXI Sesja Rady Powiatu w Radziejowie VI kadencji.

Porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjne:
  a) otwarcie posiedzenia i powitanie,
  b) ustalenie quorum,
  c) przyjęcie porządku obrad,
  d) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 2.  Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.
 3. Zapytania i uwagi.
 4. Przewodniczących z prac komisji.
 5. Sprawozdanie Sprawozdanie z działalności i efektów pracy PCPR w Radziejowie w 2020 r. oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej:
  a) informacja z działalności Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim za rok 2020 i I kw. 202 wraz z wykonaniem potrzeb na 2021 r.,
  b) informacja z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie za rok 2020 wraz z wykonaniem potrzeb na rok 2021,
  c) informacja z działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie.
  d) informacja z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi w roku 2020,
  e) informacja z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 6. Sprawozdanie z realizacji współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi za 2020r.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020.
 8. Przerwa
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany składu osobowego Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego,
  b) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie,
  c) rozpatrzenia petycji w interesie publicznym, dotyczącej uruchomienia przez samorządy szkół dla dorosłych,
  d) zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2021 rok.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie sesji.

wstecz