listopad 2022

XXXIV Sesja Rady Powiatu w Radziejowie

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie odbyła się XXXIV Sesja Rady Powiatu Radziejowskiego VI kadencji. Obradom przewodniczyła Sylwia Kubiak, a uczestniczyło w nich 15 radnych.

Po otwarciu sesji, stwierdzeniu quorum i przyjęciu porządku obrad sprawozdanie z prac zarządu między sesjami przedstawił starosta Jarosław Kołtuniak. Następnie swoje sprawozdania odczytali przewodniczący komisji rady. Podczas sesji radni pozytywnie przyjęli informację o realizacji zadań oświatowych powiatu radziejowskiego za rok szkolny 2021/2022 oraz ocenę stanu dróg powiatowych.

W trakcie tej sesji procedowano 10 uchwał, m.in. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”, likwidacji Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2022 – 2028. Na zakończenie, w wolnych wnioskach, głos zabrali radni.

Szczegółowy porządek obrad przed każdą planowaną sesją można znaleźć na stronie internetowej powiatu radziejowskiego (www.radziejow.pl). Tam również znajduje się link do witryny Centrum Realizacji Video (w zakładce Urząd → E-sesja), na której można oglądać sesje powiatowej rady. Dostępne są tam również sesje archiwalne. Zachęcamy do śledzenia obrad.

Galeria zdjęć

  • Przewodnicząca Sylwia Kubiak otwiera obrady
  • Radni przy stole w sali konferencyjnej
  • Radni przy stole w sali konferencyjnej
  • Radni przy stole w sali konferencyjnej
  • Radni przy stole w sali konferencyjnej

wstecz