listopad 2022

XXXIV Sesja Rady Powiatu Radziejowskiego

Herb powiatu radziejowskiegoXXXIV Sesja Rady Powiatu Radziejowskiego VI kadencji odbędzie się 23 listopada 2022 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie. Przedstawiamy porządek środowych obrad.

Porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjne:
  a) otwarcie posiedzenia i powitanie,
  b) ustalenie quorum,
  c) przyjęcie porządku obrad,
  d) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.
 3. Zapytania i uwagi.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących z prac komisji.
 5. Informacja o realizacji zadań oświatowych powiatu radziejowskiego za rok szkolny 2021/2022.
 6. Ocena stanu dróg powiatowych.
 7. Przerwa.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany uchwały Nr XXX/202/209 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli,
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku,
  c) uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”,
  d) ustalenia wysokości opłat na 2023 rok za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,
  e) likwidacji Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  f) rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego,
  g) upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  h) upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na 2023 rok
  i) zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2022 rok, 
  j) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2022 – 2028.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie sesji. 

wstecz