maj 2022

Ankieta - zachęcamy do wypełnienia

W imieniu Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego" zapraszamy Państwa do wyrażenia opinii na temat warunków życia w gminach powiatu radziejowskiego poprzez udział w badaniu ankietowym.

Ankieta jest anonimowa, a informacje dzięki niej pozyskane będą wykorzystane do przygotowania ewaluacji końcowej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez społeczność dla obszaru Powiatu Radziejowskiego na lata 2016-2023 (LSR).


Link do ankiety: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=812ae857&&b=f6d98c16f&&c=2e26f76e

Zostań Żołnierzem!

Informujemy, iż istnieje możliwość wstąpienia do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Żołnierz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej od pierwszego dnia służby będzie zarabiał 4 560,00 zł miesięcznie. Po 28 dniowym szkoleniu zakończonym przysięgą, rozpocznie szkolenie specjalistyczne, trwające do 11 miesięcy. W tym czasie będzie miał wybór – nie musi być skoszarowany. Żołnierz DZSW będzie miał pierwszeństwo do zatrudnienia w administracji publicznej, po spełnieniu wymogów dla danego stanowiska. Dobrowolną zasadniczą służbę wojskową można przerwać w dowolnym momencie.

Bliższych informacji udziela Wojskowe Centrum Rekrutacyjne we Włocławku
ul. Okrężna 24A, 87-800 Włocławek (poprzednio Wojskowa Komenda Uzupełnień) 
tel.: 264 441 040, 
strona internetowa: www.wcrwloclawek.wp.mil.pl, email: wcrwloclawek@ron.mil.pl

 • autor: Katarzyna Łodygowska – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Radziejowie

Oficjalne obchody Dnia Strażaka

W piątek, 20 maja br. strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie obchodzili Dzień Strażaka. W uroczystości brali udział m.in.: komendant wojewódzki nadbrygadier Jacek Kaczmarek oraz starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak. Wręczono medale, odznaczenia i awanse.

Obchody rozpoczęły się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości komendantowi wojewódzkiemu. Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie bryg. Adam Małecki, przybliżając statystyki dotyczące działań naszej jednostki i podległych jej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Podczas uroczystej zbiórki z okazji Dnia Strażaka wręczono odznaczenia, wyróżnienia i awanse funkcjonariuszom PSP, nie zabrakło także życzeń i gratulacji. Głos zabierali: Kujawsko-Pomorski Komendat PSP w Toruniu nadbryg. Jacek Kaczmarek, dh Roman Szczerbiak - Prezes Powiatowego Związku OSP. Ponadto przysięgę strażaka-ochotnika złożyli na sztandar Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych uczniowie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce z klasy o innowacji pożarniczo-ratowniczej.

W trakcie apelu przemawiał również starosta Jarosław Kołtuniak, który życzył radziejowskim strażakom zdrowia i pomyślności oraz tyle samo powrotów, co wyjazdów. Dziękował również za nieustanną gotowość do niesienia pomocy oraz ratowania zdrowia i życia mieszkańców naszego powiatu.

Oprócz wyżej wymienionych gości, na uroczystości pojawili się: Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Tomasz Pacholski, wójtowie i przedstawiciele gmin powiatu, dyrektor ZSRCKU w Przemystce, a także kilku emerytowanych strażaków z radziejowskiej jednostki.

Galeria zdjęć

 • Strażacy w galowych mundurach
 • Komendant powiatowy bryg. Adam Małecki podczas przemówienia
 • Strażacy w galowych mundurach
 • Uczniowie, składający ślubowanie strażaka-ochotnika
 • Komendant wojewódzki nadbrygadier Jacek Kaczmarek podczas przemówienia
 • Strażacy w galowych mundurach
 • Starosta Jarosław Kołtuniak podczas przemówienia
 • Starostowie radziejowscy, wręczający kwiaty komendantowi powiatowemu

Wojskowe pikniki

„Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej” - pod takim hasłem w sobotę, 21 maja o godz. 11.00 rozpoczną się pikniki wojskowe w 32 miejscowościach. Oprócz pokazu sprzętu wojskowego i żołnierskiej grochówki na piknikach działać będą punkty rekrutacyjne, w których będzie można uzyskać informacje o dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej: ile trwa, kto może do niej przystąpić i na czym polega. Na miejscu można będzie wypełnić wniosek o powołanie (dlatego warto zabrać dowód osobisty).
 
Żołnierz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej od pierwszego dnia służby będzie zarabiał 4560 zł miesięcznie. Po 28 dniowym szkoleniu zakończonym przysięgą, rozpocznie szkolenie specjalistyczne trwające do 11 miesięcy. W tym czasie będzie miał wybór – nie musi być skoszarowany. Żołnierz DZSW będzie miał pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej oraz do zatrudnienia w administracji publicznej, po spełnieniu wymogów dla danego stanowiska. Dobrowolną zasadniczą służbę wojskową można przerwać w dowolnym momencie.

Na terenie naszego województwa takie pikniki odbędą się w Golubiu – Dobrzyniu na terenie zamku oraz w Kruszwicy – na rynku miasta. Natomiast we Włocławku w tym samym dniu będzie funkcjonował mobilny punkt rekrutacyjny w Parku na Słodowie ul. Wysoka 12 oraz w godzinach popołudniowych przy Przystani nad Wisłą ul. Piwna 1a. Ponadto przedstawiciele jednostek wojskowych zaprezentują się z wyposażeniem indywidulanym i sprzętem wojskowym oraz będzie możliwość rozmowy z nimi na temat służby. Serdecznie zapraszamy.

 • autor: mjr Krzysztof Klugiewicz
 • Mapa pikników wojskowych
 • Plakat pikników wojskowych

Wzrosła liczba Ukraińców legalnie pracujących w Polsce 

Logo ZUS-uMimo wojny w Ukrainie nie zmalała liczba Ukraińców legalnie pracujących w Polsce. Obecnie jest ich ponad 666,7 tys. Zdecydowana większość z nich to osoby zatrudnione na umowę o pracę i umowę zlecenia. Zaledwie 1 proc. decyduje się na własny biznes. 

Do Polski w celach zarobkowych przyjeżdżają obywatele z ponad 160 krajów. Obecnie jest ich ponad 932 tys. Najwięcej cudzoziemców zgłoszonych do ZUS-u pochodzi z Ukrainy - 666,7 tys. Jest ich więcej niż w grudniu 2021 r. - Przybyło ich niemal 40 tys. Na drugim miejscu są Białorusini – 78,3 tys. Na trzecim Gruzini, których jest ponad 26,2 tys. Na Kujawach i Pomorzu legalnie pracuje 36,6 tys. obcokrajowców. Blisko 28 tys. osób legitymuje się paszportem ukraińskim. 1,7 tys. obcokrajowców pochodzi z Białorusi, a niemal tysiąc z Gruzji - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego

Jakim ubezpieczeniom podlega obcokrajowiec 
Cudzoziemiec, który podejmuje pracę w Polsce na podstawie umowy o pracę, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Dzięki tej umowie ma pełne ubezpieczenie i prawo do świadczeń m.in. w razie choroby czy macierzyństwa. Zatrudnienie liczy się również do emerytury.

Wykonując pracę na umowę zlecenia obcokrajowiec, który nie jest uczniem lub studentem do 26 roku życia, będzie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu oraz zdrowotnemu, a ubezpieczenie chorobowe będzie dla niego dobrowolne. Natomiast umowa zlecenia zawarta z uczniem lub studentem do 26. roku życia nie rodzi obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, chyba że cudzoziemiec podpisze umowę zlecenia z własnym pracodawcą, u którego pracuje na podstawie umowy o pracę. W takim przypadku umowa zlecenia w zakresie ubezpieczeń traktowana jest tak samo jak umowa o pracę. Ta sama zasada dotyczy, kiedy cudzoziemiec zawiera umowę zlecenia z innym podmiotem niż własny pracodawca, ale wykonuje ją na rzecz swojego pracodawcy. Pracodawca musi wówczas opłacić od umowy zlecenia wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (podstawę oskładkowania stanowi suma wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę oraz umowy zlecenia). 

Cudzoziemiec zatrudniony tylko na podstawie umowy o dzieło nie podlega ubezpieczeniom społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu. Tym samym nie ma prawa do świadczeń m.in. w razie choroby czy macierzyństwa.

Gdy obcokrajowiec zmienia miejsce zamieszkania, to ma obowiązek poinformować o tym swojego pracodawcę czy zleceniodawcę. Osoby prowadzące własną firmę i takie, które nie są już zatrudnione, a były o zmianie adresu powinny poinformować niezwłocznie ZUS.

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

XXXI Sesja Rady Powiatu Radziejowskiego

Herb powiatu radziejowskiegoW środę, 18 maja 2022 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie odbędzie się XXXI Sesja Rady Powiatu Radziejowskiego VI kadencji. 

Porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjne:
  a. otwarcie posiedzenia i powitanie,
  b. ustalenie quorum,
  c. przyjęcie porządku obrad,
  d. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.
 3. Zapytania i uwagi.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących z prac komisji.
 5. Ocena sytuacji w rolnictwie – wykorzystanie środków UE.
 6. Dyskusja.
 7. Przyjęcie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności Inspekcji na terenie powiatu.
 8. Dyskusja.
 9. Przyjęcie informacji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radziejowie z działalności na terenie powiatu.
 10. Dyskusja.
 11. Przerwa
 12. Raport o stanie Powiatu za 2021 rok.
 13. Debata nad Raportem o stanie Powiatu za 2021 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania za 2021 rok.
 15. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok oraz WPF Powiatu Radziejowskiego na lata 2021-2028.
 16. Opinie komisji Rady Powiatu w sprawie wykonania budżetu.
 17. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
 18. Dyskusja.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za 2021 rok.
 20. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
 21. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.
 22. Dyskusja.
 23. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Radziejowie z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 25. Interpelacje i zapytania radnych.
 26. Wolne wnioski.
 27. Zakończenie sesji.

ZUS podpowiada, kiedy warto przejść na emeryturę

Jeśli planujesz przejść na emeryturę w maju lub w czerwcu, lepiej poczekaj z tym do lipca. Podobnie jak w ubiegłym roku, lipiec będzie korzystniejszym miesiącem, aby przejść na emeryturę. Związane jest to z waloryzacją roczną i kwartalną.

Prawo do nowej emerytury zależy wyłącznie od ukończenia powszechnego wieku emerytalnego – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz udowodnienia jakiegokolwiek okresu ubezpieczenia. - Wniosek o emeryturę można już złożyć na 30 dni przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Warto jednak pamiętać, że moment przejścia na emeryturę wpływa na wysokość świadczenia - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego

Pracując dłużej, możemy liczyć na wyższe świadczenie. Wynika to z opłacenia dodatkowych składek, ich waloryzacji oraz mniejszej liczby miesięcy życia na emeryturze przyjętej do obliczeń. - Przekonała się o tym emerytka z naszego województwa, która na emeryturę przeszła w wieku 81 lat i 6-m-cy, mając ponad 61 lat stażu pracy. Dziś otrzymuje najwyższą kobiecą emeryturę w Polsce, która wynosi 26,8 tys. zł – dodaje rzeczniczka. 

Doradca wyliczy przyszłe świadczenie
Zanim złożymy wniosek o emeryturę, warto skorzystać z porady doradcy emerytalnego, który jest dostępny w każdej placówce ZUS. Doradca wyliczy w kalkulatorze emerytalnym symulację wysokości emerytury i powie, o ile będzie ona wyższa, jeśli będziemy dalej pracować. Doradzi także, kiedy najkorzystniej przejść na emeryturę. 

Co ważne, 20 kwietnia br. kalkulator emerytalny został zaktualizowany m.in. o nowe założenia makroekonomiczne i nową tablicę średniego dalszego trwania życia dla kobiet i mężczyzn, która obowiązuje do 31 marca 2023 r. - Symulacja świadczeń wykonana w kalkulatorze przed 20 kwietnia była inna niż teraz. Dlatego przed podjęciem decyzji w sprawie wyboru miesiąca przejścia na emeryturę warto, aby jeszcze raz udać się do doradcy. Z usług doradcy emerytalnego można także skorzystać w trakcie e-wizyty, czyli wideorozmowy z pracownikiem ZUS – wyjaśnia Krystyna Michałek

Kiedy złożyć wniosek?
Jeśli zdecydujemy się już zakończyć naszą aktywność zawodową i planujemy przejść na emeryturę, to warto rozwiązać umowę jeden lub dwa dni przed końcem miesiąca i do końca miesiąca złożyć wniosek o emeryturę wraz ze świadectwem pracy. Wówczas otrzymamy za ten miesiąc pensję i całą emeryturę. Jeśli natomiast rozwiążemy umowę ostatniego dnia miesiąca i złożymy wniosek 
o emeryturę wraz ze świadectwem pracy nawet tego samego dnia, to emerytura będzie przyznana dopiero od następnego dnia po rozwiązaniu umowy o pracę. 

Data złożenia wniosku o emeryturę jest bardzo ważna dla osób, które osiągnęły już wiek emerytalny i składają wniosek o emeryturę w późniejszym czasie tj. po miesiącu osiągnięcia wieku emerytalnego. Najlepiej wniosek złożyć po dacie urodzenia, wówczas średnie dalsze trwanie życia będzie krótsze, czyli korzystniejsze.

Wybór momentu zakończenia pracy zawodowej należy wyłącznie do nas. Warto również wiedzieć, że na wysokość naszej emerytury może mieć wpływ miesiąc, w którym składamy wniosek. Przy wyliczaniu świadczenia w liczniku wstawiamy sumę zwaloryzowanych składek emerytalnych zgromadzonych na koncie w ZUS (od stycznia 1999 r.) i zwaloryzowanego kapitału początkowego (za okres do 31 grudnia 1998 r.), a w mianowniku wynikające z danych GUS tzw. średnie dalsze trwania życia, czyli dalszą przeciętną długość życia na emeryturze. Im większy licznik oraz mniejszy mianownik tym wysokość emerytury, będzie wyższa. Każdy sam musi rozważyć, co bardziej mu się opłaca. 

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Od 1985 roku Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek obchodzony jest 8 maja. Święto, zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, od wielu lat rozpoczyna Tydzień Bibliotek. Z okazji tego święta publikujemy życzenia starosty radziejowskiego.

Z okazji przypadającego dziś święta, starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak pragnie złożyć wszystkim bibliotekarzom najserdeczniejsze podziękowania za dotychczasową pracę na rzecz rozwoju kultury i edukacji w powiecie radziejowskim. Życzy, aby podejmowane wciąż nowe działania przynosiły pożytek społeczności lokalnej, a wykonywana praca dawała radość i poczucie satysfakcji. Niech pasja czytelnicza i zadowolenie z upowszechniania kultury słowa były zawsze nierozłącznym elementem Państwa pracy. 

 • Życzenia starosty radziejowskiego Jarosława Kołtuniaka dla bibliotekarzy powiatu radziejowskiego

Zielona ławeczka - projekt

Zapraszamy do udziału w VIII edycji konkursu grantowego „Zielona Ławeczka”. W projekcie mogą brać udział mieszkańcy otwartych osiedli, zarządzanych przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe lub samorząd z miast powyżej 10 tys. mieszkańców.

ZIELONA ŁAWECZKA to ogólnopolski, prospołeczny projekt grantowy, mający umożliwić przemianę zaniedbanych terenów na osiedlach w zielone zakątki, miniogrody z ławeczką i dla chętnych obiektem mikroretencji. Pozwoli to ożywić miejsca wokół bloków, stworzyć przestrzeń do odpoczynku i spotkań, a jednocześnie powstrzymać utratę wody.

Zbierzcie grupę sąsiadów, wspólnie stwórzcie projekt zazielenienia wybranego terenu na swoim osiedlu i złóżcie wniosek. Organizator czeka na rejestracje od 17 maja do 1 czerwca br. macie czas na złożenie waszych wniosków!

Macie szansę na zdobycie grantu o maksymalnej wartości 2520 zł. W skład grantu wchodzi:

 • dofinansowanie na zakup materiału roślinnego, podłoża i innych elementów do aranżacji miniogrodów:
 • bez obiektów mikroretencji – maksymalnie 1500 zł;
 • wraz z obiektami mikroretencji – maksymalnie 2000 zł;
 • ławka parkowa – wartość: 520 zł.

Więcej informacji: https://zielonalaweczka.pl/o-konkursie/  

 • autor: Fundacja Banku Ochrony Środowiska

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek

Strażacy to wyjątkowi ludzie, którzy z narażeniem własnego zdrowia i życia ratują innych i ich dobytek. Ten zawód cieszy się nieprzerwanie największym zaufaniem społecznym. 4 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka. Z tej okazji publikujemy życzenia starosty Jarosława Kołtuniaka dla wszystkich strażaków z naszego powiatu.

W dzień strażackiego święta składam Strażakom z powiatu radziejowskiego najserdeczniejsze życzenia. 
Wyrażam wdzięczność wszystkim, którzy na dźwięk alarmu natychmiast ruszają na ratunek. 
Pragnę oddać hołd także tym, którzy polegli w akcjach. 

Dziękuję za Wasz trud i poświęcenie w ratowaniu życia i mienia ludzkiego, za wielki dar serca, jakim jest Wasza piękna służba, 
za nieustanną gotowość do niesienia pomocy i zaangażowanie w funkcjonowanie jednostek oraz życie lokalnej społeczności. 
Życzę Wam opieki patrona strażaków – św. Floriana, bezpiecznych powrotów z akcji, a przede wszystkim wytrwałości i satysfakcji z pełnienia strażackiej służby.

Pomimo stale wzrastającego zakresu zadań i obowiązków życzę niezłomnej wiary w lepszą przyszłość. 
Niech pomyślność towarzyszy Wam każdego dnia. Jesteście przykładem, jak w dzisiejszych czasach można i należy godnie sprawować swoje obowiązki.
Niech dopisuje Wam zdrowie, nie opuszcza szczęście, a życie osobiste i zawodowe dostarcza powodów do dumy i
zadowolenia. 
Życzę niewyczerpanej siły, pomyślności oraz mnóstwa wytrwałości i wyrozumiałości bliskich,  
a także dużo zdrowia dla Was i Waszych rodzin.

Składam również życzenia wszystkim „byłym strażakom” Komendy Powiatowej PSP w Radziejowie, korzystającym z zasłużonej emerytury. 
Z serdecznymi pozdrowieniami zwracam się do Druhen i Druhów Ochotniczych Straży Pożarnych. Bardzo często to właśnie strażacy z OSP są pierwsi na miejscu nieszczęśliwego zdarzenia, niosą pomoc i wspierają kolegów zawodowców.

Niech idee czerpane bezpośrednio od Waszego patrona zawsze Wam przyświecają!

Z wyrazami szacunku,

Jarosław Kołtuniak
starosta radziejowski

 • Życzenia starosty radziejowskiego Jarosława Kołtuniaka dla strażaków

Święto Narodowe Trzeciego Maja

Organizacja obchodów polskich świąt narodowych wróciła do normalności. We wtorek, 3 maja delegacja Starostwa Powiatowego w Radziejowie uczestniczyła w radziejowskich obchodach 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła msza święta w intencji Ojczyzny w kościele farnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Radziejowie, której przewodniczył ks. prob. Ireneusz Mrowicki. W liturgii oprócz władz naszego powiatu brali udział przedstawiciele miasta oraz powiatowych służb i instytucji. Po ceremonii uczestnicy uroczyście przemaszerowali przed pomnik Tadeusza Kościuszki, gdzie złożyli okolicznościowe kwiaty. Powiat radziejowski reprezentowali: starosta Jarosław Kołtuniak oraz skarbnik Urszula Miętkiewicz. Uroczystość uświetniła orkiestra radziejowskiej szkoły muzycznej.

Galeria zdjęć

 • Maszerujący tłum ludzi
 • Maszerujący tłum ludzi
 • Maszerujący poczet sztandarowy Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie
 • Delegacja starostwa składa kwiaty przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki
 • Delegacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie
 • Władze powiatu, słuchające koncertu orkiestry

Kolejne drogi zostaną przebudowane

W poniedziałek, 25 kwietnia W Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy władze naszego powiatu podpisały umowę o udzielenie dofinansowania na przebudowę dwóch dróg powiatowych. Dofinansowanie wynosi 298 044,00 zł.

Starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak, wicestarosta Grzegorz Piasecki oraz skarbnik powiatu Urszula Miętkiewicz podpisali z wojewodą Mikołajem Bogdanowiczem umowę o udzielenie dofinansowania ze środków, pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W umowie zostały ujęte dwie drogi, których zarządcą jest powiat radziejowski i których przebudowa rozpocznie się w najbliższym czasie. Zadanie obejmuje drogę powiatową nr 2821C Płowce – Kolonia Jarantowcie na odcinku od km 1+875 do km 1+265 oraz drogę nr 2629C Wysocin – Osięciny na odcinku od km 7+306 do km 7+966. Dofinansowanie wynosi 298 044,00 zł, a powiat radziejowski zobowiązał się do przekazania na realizację zadania środków wkładu własnego w kwocie nie mniejszej niż 50% wartości kosztów kwalifikowalnych. Nie są to jedyne zadania, które zostaną zrealizowane w tym roku. Starostwo Powiatowe w Radziejowie ciągle stara się pozyskiwać jak najwięcej funduszy w celu poprawy powiatowej infrastruktury drogowej. 

 • Starosta Kołtuniak, podpisujący umowę. Przy stole: M. Bogdanowicz, U. Miętkiewicz i G.Piasecki