Konkursy 2021

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Powiat Radziejowski ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2021 r.

Zadaniami Komisji konkursowej będzie:

  1. Ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym;
  2. Sporządzenie wykazu wszystkich ofert wraz z oceną i jej uzasadnieniem;
  3. Rekomendowanie zarządowi powiatu zaopiniowanych ofert wraz z propozycją podziału środków pomiędzy oferentami na podstawie oceny ofert. 

Praca w Komisji Konkursowej ma charakter społeczny.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 19 marca 2021 r. drogą elektroniczną na adres: promocja@radziejow.pl,  powiat@radziejow.pl lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Radziejowie, ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów. Można je składać także w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17.

Zgłoszenia kandydatów należy dokonywać w formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Komisja Konkursowa powołana zostanie uchwałą Zarządu Powiatu w Radziejowie.

wstecz