RPO 2014-2020

  • poziom_kolor

„Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły”

Powiat Radziejowski w okresie od 01.04.2019 r. do 31.10.2020 r. realizuje projekt „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 165 uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez rozszerzanie oferty edukacyjnej i wychowawczej o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz kształcenie 4 nauczycieli do 31.10.2020 r. 

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu: zajęcia pozalekcyjne na rzecz kształtowania i rozwijanie kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, języków obcych, TIK; dodatkowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt, wspomagający rozwój uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, organizacja dodatkowych zajęć z kompetencji kluczowych pozwoli na zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych oraz przyczyni się do wzrostu umiejętności uczniów. 

Grupę docelową projektu stanowić będą uczniowie dwóch zespołów szkół: Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie (ZSiP) - 75 uczestników projektu: z liceum ogólnokształcącego - 60 uczestników oraz ze Szkoły Specjalnej - 15 uczestników, a także 2 nauczycieli i Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego (ZSRCKU) - liceum ogólnokształcące: 90 uczestników projektu oraz 2 nauczycieli. Łącznie wsparciem objętych będzie 169 uczestników projektu. Będą to osoby uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w szkołach, prowadzących kształcenie ogólne na terenie powiatu radziejowskiego. 


Całkowita wartość projektu wynosi 273 162,51 zł, w tym dofinansowanie 232 037,51 zł.

wstecz