RPO 2014-2020

  • poziom_kolor

„Większa wiedza - lepsza przyszłość”

Powiat Radziejowski w okresie od 01.08.2017 r. do 31.08.2018 r. realizuje projekt „Większa wiedza - lepsza przyszłość” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 325 uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych poprzez rozszerzanie oferty edukacyjnej i wychowawczej o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu to: zajęcia pozalekcyjne na rzecz kształtowania i rozwijanie kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, języków obcych, TIK; dodatkowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt wspomagający rozwój uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Organizacja dodatkowych zajęć z kompetencji kluczowych pozwoli na zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych oraz przyczyni się do wzrostu umiejętności uczniów. Ponadto zajęcia dodatkowe oraz pomoce dydaktyczne pomogą uczniom uzyskać lepsze wyniki egzaminów.

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie trzech zespołów szkół: Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie (ZSiP) 125 UP z liceum ogólnokształcącego oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie (ZSM) 80 UP z kierunków technik logistyk, informatyk i technik budownictwa, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce (ZSRCKU) 120 UP z liceum ogólnokształcącego i technikum.

Całkowita wartość projektu wynosi 624 531,25 zł, w tym dofinansowanie 593 131,25 zł (Europejski Fundusz Społeczny - 530 851,56 zł, budżet państwa - 62 279,69 zł).

wstecz