RPO 2014-2020

  • poziom_kolor

„Dobry zawód otwiera drzwi renomowanych firm II”

W okresie od 2018-04-02 do 2020-03-31 Powiat Radziejowski realizuje projekt „Dobry zawód otwiera drzwi renomowanych firm II”, którego celem projektu jest poprawa jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie radziejowskim na 8 kierunkach technicznych i 4 zasadniczych zawodowych poprzez współpracę z pracodawcami w terminie do 30.03.2020 r., realizując:

  • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, w których weźmie udział 312 uczniów,
  • 6 kursów zwiększających szanse absolwentów szkół na rynku pracy,
  • tworzenie warunków, odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów, obejmujące wyposażenie 3 pracowni szkolnych,
  • wysokiej jakości staże i praktyki zawodowe dla 42 uczniów we współpracy z pracodawcami.

Wydatki kwalifikowalne 638 472,26 zł, w tym dofinansowanie EFS wynosi 542 701,42 zł.

Projekt jest realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie RPKP.10.02.03 Kształcenie zawodowe.

wstecz