Insygnia

  • Flaga Powiatu Radziejowskiego
  • Herb Powiatu Radziejowskiego

Herb i flaga

Podstawę prawną do rozpoczęcia prac związanych z ustaleniem własnych insygniów dał zapis ustawy o samorządzie powiatowym z 1998 r.[1]. oraz ustawy o odznakach i mundurach z 1978 r.[2]. W ślad za tym rozpoczęto działania nad zleceniem opracowania dokumentacji historyczno-heraldycznej i projektów graficznych wraz z opisem insygniów władz samorządowych.

Pierwszym etapem było zebranie ofert na wykonanie tego zadania. W wyniku analizy złożonych ofert zdecydowano się powierzyć wykonanie zlecenia członkom Polskiego Towarzystwa Heraldycznego (z oddziału w Toruniu) – prof. dr. hab. Janowi Pakulskiemu i dr. Janowi Wroniszewskiemu. Pierwsze spotkanie z przyszłymi wykonawcami odbyło się 26 października 2000 r. Na spotkaniu omówiono wstępne propozycje dotyczące znaków i barw herbu, flagi i innych insygniów, które uwzględniałyby historyczną przeszłość ziem tworzących powiat, zachowałyby zgodność z ogólnymi zasadami sztuki heraldycznej oraz reprezentowały poziom stylizacji ikonograficznej mieszczącej się w kanonach współczesnej estetyki.

6 lutego 2001 r. autorzy złożyli ofertę wykonania projektów insygniów. Po zapoznaniu się z ofertą, 20 marca 2001 r. zamówiono opracowanie dokumentacji historyczno-heraldycznej i projektów graficznych wraz z opisami.

17 maja 2001 r. na posiedzeniu zarządu powiatu autorzy przedstawili propozycję wzorów insygniów oraz dokumentację heraldyczno-historyczną. Zarząd przyjął przedłożone propozycje i przekazał je do zaopiniowania komisjom rady powiatu. 31 maja 2001 roku odbyła się sesja rady powiatu, na której autorzy zaprezentowali wzory graficzne. Projekty zostały przyjęte, a rada powiatu upoważniła zarząd do przedłożenia ich Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji celem zaopiniowania. Całą dokumentację przekazano 21 czerwca 2001 r. Po prawie siedmiu miesiącach zarząd powiatu otrzymał pozytywną opinię MSWiA. Podstawę do wyrażenia opinii stanowiła uchwała Komisji Heraldycznej, zawierająca merytoryczną ocenę projektu w zakresie zgodności z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscowej tradycji heraldycznej.

Dnia 28 lutego 2002 r. rada powiatu przyjęła uchwałę o ustanowieniu herbu, flagi i sztandaru oraz innych insygniów powiatu radziejowskiego.

 

[1] Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz. U. z 1998 r., nr 91, poz. 578.

[2] Ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach, Dz. U. z 1978 r., nr 31, poz. 130.

drukuj całą stronę