Powiat Radziejowski

Data

07.03.2021

Imieniny

Felicyty, Tomasza, Felicji

Wyszukiwarka

Opcje wyszukiwania     

Odnośniki

Banery

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zobacz mapę powiatu
Związek Powiatów Polskich
Aplikacja Poznajcie Kujawy
Wspieraj lokalnie - program do rozliczeń PIT
Lokalna Grupa Działania
ŚDS
ZAZ

Nawigacja

Informacje /

BIP

Treść

» Informacja - krótsze godziny urzędowania

Dnia 22 grudnia 2017 roku

(piątek)

Starostwo Powiatowe w Radziejowie

czynne do godziny 12:00

Wydział Komunikacji Rejestracja Pojazdów i Praw Jazdy

przyjmuje interesantów do godziny 11:00

» XXIX sesja Rady Powiatu w Radziejowie V kadencji

Dnia 27 grudnia 2017 r. o godz. 11.30 odbędzie się XXIX sesja Rady Powiatu w Radziejowie V kadencji w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

 

Porządek obrad

 

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie posiedzenia i powitanie,

b) ustalenie quorum,

c) przyjęcie porządku obrad,

d) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady,

2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.

3. Zapytania i uwagi.

4. Uchwalenie budżetu Powiatu Radziejowskiego:

a. przedstawienie przez Zarząd projektu uchwały budżetowej z uzasadnieniem,

b. przedstawienie opinii komisji Rady i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

c. przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii komisji,

d. dyskusja,

e. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2018 rok,

f. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2018 -2026.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Radziejowie na 2018 r.,

b) przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Radziejowie na 2018 r.,

c) zwolnienia z odprowadzania do budżetu Powiatu Radziejowskiego dochodów uzyskiwanych z tytułu wydzierżawiania lub wynajmowania majątku Powiatu będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie,

d) zwolnienia Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Powiatu.

e) zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego funduszu Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.

f) zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok,

g) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2017-2026,

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie sesji.

 

» RADZIEJOWSKIE TARGI EDUKACJI I PRACY

RADZIEJOWSKIE TARGI EDUKACJI I PRACY

» Targi Edukacji i Pracy

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP organizuje w dniu 7 grudnia br. Targi Edukacji i Pracy

Celem organizacji Targów jest umożliwienie uzyskania informacji młodzieży na temat oferty edukacyjnej prezentowanej przez szkoły ponadgimnazjalne, policealne oraz wyższe. Młodzież stojąca przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej będzie mogła zapoznać się bezpośrednio z ofertą wybranej szkoły bądź uczelni.

» XXVIII sesja Rady Powiatu w Radziejowie

Dnia 30 listopada 2017 r. o godz. 10.00 odbędzie się XXVIII sesja Rady Powiatu w Radziejowie V kadencji w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

Porządek obrad

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie posiedzenia i powitanie,

b) ustalenie quorum,

c) przyjęcie porządku obrad,

d) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady,

2.Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.

3.Zapytania i uwagi.

4.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Radziejowskiego za rok szkolny 2016/2017.

5.Dyskusja.

6.Ocena stanu dróg powiatowych.

7.Dyskusja.

8.Informacja z Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Powiecie Radziejowskim za rok 2016.

9.Podjęcie uchwał :

a) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 r.,

b) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.

c) w sprawie przyjęcia do realizacji przez Powiat Radziejowski projektu „Dobry zawód otwiera drzwi renomowanych firm II”,

d) w sprawie wysokości opłat na 2018 rok, za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,

e) w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/126/2016 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową,

f) w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową,

g) w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego,

h) w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi  na rok 2018”

i) w sprawie wyboru biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego za lata 2017-2019  w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotne w Radziejowie.

j) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Władysława Łokietka w Radziejowie  w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Władysława Łokietka w Radziejowie.

k) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego  w Radziejowie w Szkołę Policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie.

l) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełno sprawnościami sprzężonymi wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek   w Radziejowie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, o której mowa   w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy - Prawo oświatowe  wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie.

m) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie w Branżową Szkołę I Stopnia wchodzącą w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie.

n) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce  w Branżową Szkołę I Stopnia wchodzącą w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce.

o) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce w Szkołę Policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce.

p)w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok.

q)w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2017-2026.

10. Interpelacje i zapytania radnych

11. Wolne wnioski.

12. Zakończenie sesji. 

» Wystąpienie Prezesa ZPP dot. Cepik 2.0

» Wyróżnienie dla powiatu radziejowskiego

Powiat Radziejowski otrzymał wyróżnienie w konkursie „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej” za szczególne zaangażowanie w rozwój ekonomii społecznej w regionie. Wręczenie nagrody odbyło się 17 listopada 2017 roku, którą z rąk Pana Romana Tasarza z działu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Toruniu odebrał Starosta Radziejowski Pan Jarosław Kołtuniak.

» Uroczyste otwarcie zmodernizowanej książnicy

16.11.2017r.

Uroczyste otwarcie radziejowskiej książnicy

zmodernizowanej w ramach

 

NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA

 - PRIORYTET II  -  INFRASTRUKTURA

 

" RADZIEJOWSKA BIBLIOTEKA OdNOWA "

» Prelekcja w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej

15.11.2017r.

 

PRELEKCJĘ  pt. "Choroby zwyrodnieniowe

wieku starczego"

dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku

oraz osób zainteresowanych tematem

wygłosiła dr Teresa Grabowska

ordynator oddziału chorób wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.

» "Złapani" w sieci

8 listopada 2017 roku ruszyła tegoroczna edycja sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz doradców zawodowych powiatu radziejowskiego. Istotą funkcjonowania sieci jest tworzenie międzyszkolnych zespołów nauczycieli współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia, między innymi poprzez wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, prezentowanie własnych doświadczeń, jak również pomoc ekspertów z różnych dziedzin życia szkoły.

Spotkanie odbyło się w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Radziejowie,  a tematem przewodnim było funkcjonowanie i zadania urzędu pracy w zakresie wspierania doradztwa zawodowego w szkołach. Prelegentem była Pani Joanna Zielińska, doradca zawodowy Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP Radziejów, która przybliżył uwarunkowania lokalnego rynku pracy oraz możliwości wsparcia osoby bezrobotnej w jego aktywizacji na rynku pracy. 

W dalszej części spotkania koordynatorzy sieci: Dariusz Jałoszyński, nauczyciel konsultant KPCEN we Włocławku i Robert Zaradzki – doradca zawodowy PPP w Radziejowie, przedstawili plan pracy sieci oraz zakres merytoryczny pracy.
 

 • autor: Dariusz Jałoszyński, nauczyciel konsultant KPCEN we Włocławku, data: 2017-11-15

» Przedsiębiorco odbierz list z ZUS

Bydgoszcz,  13  listopada 2017 r.

 

Informacja prasowa

 

Przedsiębiorco odbierz list z ZUS

ZUS zakończył wysyłkę ponad 3,6 mln listów do płatników składek z informacją o nowym indywidualnym numerze składkowym. Niestety aż 90 tys. z wysłanych listów nie została odebrana.

 

W listach obok indywidualnego numeru rachunku składkowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokładnie wyjaśnia zmiany, które wejdą w życie z 1 stycznia 2018 r., kiedy to dotychczasowe rachunki dla wpłat składek zostaną zamknięte, a każdy przedsiębiorca będzie je przekazywać na swój numer rachunku składkowego (NRS).

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że w przypadku, gdy przedsiębiorca posiada zadłużenie w ZUS, bieżące wpłaty w pierwszej kolejności będą pokrywać istniejący dług,
a dopiero w następnej kolejności będą przypisywane na bieżące należności. Ważne, więc by osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które posiadają zadłużenie
z tytułu składek i są zgłoszone do ubezpieczenia chorobowego, do końca roku spłaciły zaległości lub zawarły z ZUS układ ratalny. W innym przypadku, w 2018 r. mogą wypaść
z ubezpieczenia chorobowego.

 

W województwie kujawsko-pomorskim prawie 11 tys. z wysłanych listów wróciło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jako korespondencja nieodebrana, w całym kraju aż
90 tys. ZUS będzie teraz wyjaśniał powody zwrotów i starał się dotrzeć z informacją
o numerze rachunku składkowego do osób, które nie odebrały korespondencji.

 

Pamiętajmy, że informacji o naszym indywidualnym numerze rachunku składkowego możemy zasięgnąć w każdej placówce ZUS. Pod adresem internetowym www.eskladka.pl działa wyszukiwarka numerów rachunków składkowych.

 

Krystyna Michałek

Rzecznik Regionalny ZUS

Województwa Kujawsko-Pomorskiego


 

 

 • autor: Krystyna Michałek Rzecznik Regionalny ZUS, data: 2017-11-13

» Powiatowe Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Uroczystości  99. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele farnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Radziejowie. Nabożeństwu przewodniczył ks. Adrian Szczap, który wygłosił poruszające kazanie nawiązujące do uroczystości.

Po mszy świętej, przy dźwiękach orkiestry, wszyscy uczestnicy wraz z pocztami sztandarowymi przemaszerowali na rynek pod pomnik Chwały Oręża Polskiego.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił  Wicestarosta Radziejowski Pan Sławomir Staniszewski, po czym przybyłe na uroczystość delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów.

Wśród przybyłych gości byli przedstawiciele samorządów lokalnych, szkół, partii politycznych, organizacji pozarządowych oraz służb mundurowych.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości uświetniła orkiestra Szkoły Muzycznej I Stopnia w Radziejowie oraz uczniowie szkół mundurowych powiatu, które w uroczystej paradzie poprowadziły uczestników pod pomnik Chwały Oręża Polskiego.

Poniżej fotorelacja z uroczystości.

 • autor: Małgorzata Chłodzińska

» ZAPROSZENIE

STAROSTA POWIATU RADZIEJOWSKIEGO

Jarosław Kołtuniak

zaprasza Państwa

na obchody 99. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Uroczystości odbędą się 11 listopada 2017r.

w Radziejowie.

 

Program uroczystości:

10.50 – Zbiórka uczestników uroczystości przed kościołem pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

11.00- Msza Święta

11.50- Przemarsz pod pomnik  „Chwały Oręża Polskiego” ul. Rynek

12.00- Przemówienie Okolicznościowe Starosty Radziejowskiego oraz złożenie kwiatów

 

 • autor: Małgorzata Chłodzińska

» Zaproszenie do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie

 

ZAPRASZAMY

15.11.2017r. (ŚRODA), godz. 13.00

PRELEKCJĘ  pt. " Choroby zwyrodnieniowe

wieku starczego "

dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku

oraz osób zainteresowanych tematem

wygłosi dr Teresa Grabowska

ordynator oddziału chorób wewnętrznych

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.

 • autor: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

» Rozstrzygnięcie konkursów

06.11.2017r.,


W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej

im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie


  odbyło się rozstrzygnięcie konkursów

"Kujawy rowerowo", "Kujawskie Botanicum",

 

oraz otwarcie wystaw pokonkursowych.

  

Protokół Powiatowego Konkursu Fotograficznego
im. Zbigniewa Zasady pt. „KUJAWY ROWEROWO”
(Patronat Starostwa Powiatu Radziejowskiego,
Patronat medialny „Powiatowe ABC”)Na konkurs wpłynęło 11 prac.

Jury w składzie:
1.    Danuta Wielgosz
2.    Karolina Ćwikła
3.    Krzysztof WątrobiczPostanowiło przyznać następujące nagrody:

I miejsce  -  Patrycja Radzimska,   Rogalin
II miejsce  - Dominika Śmieszna,   Dobre
III miejsce  - Justyna Iglewska,  Włocławek

 

  

Protokół KONKURSU
pt. „ KUJAWSKIE BOTANICUM ”


(Patronat medialny „Powiatowe ABC”)


Na konkurs wpłynęło 5 prac.

Jury w składzie:

1.    Danuta Wielgosz
2.    Karolina Ćwikła
3.    Krzysztof Wątrobicz


Postanowiło przyznać następujące nagrody:

I miejsce  -  Karolina Bentkowska,   Płowki
II miejsce  -  Marta Borczyńska, Wiktor Borczyński,  Czołowo
III miejsce   -   Marta Tomczak,  Radziejów
Wyróżnienie -   Katarzyna Korzeniewska,   Dobre

 

» Informacja - skrócone godziny urzędowania

Starostwo Powiatowe w Radziejowie informuje, że dnia 31 października 2017 roku tj. we wtorek pracuje i przyjmuje interesantów do godziny 14.00.

» Międzynarodowy Dzień Białej Laski

25 października 2017r. w restauracji Zakładu Aktywności Zawodowej odbyło się spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski.

Święto zgromadziło członków Powiatowego Koła Polskiego Związku Niewidomych i Niedowidzących, a także zaproszonych gości wśród których znaleźli się: Prezes Związku Niewidomych w Bydgoszczy Zbigniew Terpiłowski, sekretarz powiatu radziejowskiego Małgorzata Chłodzińska oraz burmistrz Sławomir Bykowski.

Każdy z zaproszonych gości zabrał głos oraz złożył na ręce Prezesa Powiatowego Koła PZN w Radziejowie Pana Grzegorza Cypla wyrazy uznania za dotychczasową działalność. Nie obyło się bez kwiatów oraz listów gratulacyjnych.

Krótki występ poetycki zaprezentował zgromadzonym gościom Wiesław Miętkiewicz, niewidomy poeta z Piotrkowa Kujawskiego. Spotkanie zakończono wspólnym obiadem.

» Zaproszenie do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

06.11.2017r., (Poniedziałek), godz. 16.00
 
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie
zaprasza na rozstrzygnięcie konkursów "Kujawy rowerowo", "Kujawskie Botanicum",
wręczenie nagród oraz otwarcie wystaw pokonkursowych.
 
 • autor: Danuta Wielgosz, data: 2017-10-24

» Z wizytą w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej

24.10.2017r.
Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Franciszka Becińskiego
odwiedzili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Radziejowie.

» OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ  W  OTWARTYM  KONKURSIE  OFERT  

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu radziejowskiego w 2018 roku 

 

1. Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)  Zarząd Powiatu w Radziejowie zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu radziejowskiego  w roku 2018.

Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu Starosta Powiatu Radziejowskiego, uwzględniając rodzaj zadania, na które został ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji konkursowej z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie ofert.

2. Kandydaci na członków Komisji Konkursowej muszą spełniać poniższe warunki:

- być reprezentantem organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.);

-  nie reprezentować organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert;

- nie pozostawać wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności i nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

3. Zadaniami Komisji konkursowej będzie:

- ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym;

- sporządzenie wykazu wszystkich ofert wraz z oceną i jej uzasadnieniem;     

-  rekomendowanie Zarządowi Powiatu zaopiniowanych ofert.

4. Informujemy, że praca w komisjach ma charakter społeczny.

 

 Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 6 listopada 2017 r.  drogą elektroniczną na adres:  promocja@radziejow.pl, powiat@radziejow.pl   lub pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Radziejowie, ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów. Zgłoszenia można składać także w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Radziejowie  ul. Kościuszki 17.

 

Zgłoszenia kandydatów należy składać na formularzach stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych  zdefiniowanych w ustawie  z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu w Radziejowie w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze  członka komisji konkursowej .

 

Komisja Konkursowa powołana zostanie uchwałą Zarządu Powiatu w Radziejowie.  

» Z wizytą w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej

18-19.10.2017r.


BIBLIOTEKĘ odwiedzają liczne grupy

dzieci i młodzieży

z radziejowskiego przedszkola

oraz Miejskiego Zespołu Szkół.

» Spotkanie w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej

18 października 2017r.Polskie Towarzystwo Psychologiczne (Oddział w Toruniu),

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radziejowie,

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie
 

w ramach Regionalnych Dni Psychoterapii

  

zaprosili na projekcję

  filmu Małgorzaty Szumowskiej pt. "Body - ciało"

oraz prelekcję

pt. „Gdy ciało wyraża cierpienie psychiczne…"

 

w której zostały przedstawione problemy m.in anoreksji i bulimii,

relacji z matką i sposobów radzenia sobie rodziny ze stratą.

Prelekcję poprowadziła ADRIANA MELLER,

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny,

członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

» Informacja

Starostwo Powiatowe w Radziejowie informuje, że w dniu 23 października 2017 roku (poniedziałek) biuro rejestracji pojazdów (pokój numer 2) będzie nieczynne z powodu wyjazdu na szkolenie.

 • autor: Marzena Szpadzińska

» Spotkanie Starosty Radziejowskiego z pracownikami oświaty z okazji DEN

W dniu 16 października br. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego na zaproszenie Pana Starosty Jarosława Kołtuniaka zostały wręczone Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli  zatrudnionych w podległych szkołach i placówkach.

Nagrody otrzymali:

Elżbieta Lis – Szkoła Muzyczna I stopnia

Grzegorz Kołodziejczak - Szkoła Muzyczna I stopnia

Robert Zaradzki – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Sławomir Kieraj – Zespół Szkół i Placówek

Iwona Jałoszyńska – Zespół Szkół i Placówek

Mariusz Bentkowski – Zespół Szkół RCKU

Tomasz Radzikowski – Zespół Szkół RCKU

Anna Alwin – Zespół Szkół Mechanicznych

Aurelia Barczak – Zespół Szkół Mechanicznych.

 

Pan Starosta podziękował za wysiłek wkładany w wychowywanie młodego pokolenia oraz życzył dalszych sukcesów nie tylko w pracy zawodowej ale również w życiu prywatnym.

 • autor: Jacek Kalociński

» Projekt "Tradycyjny sad"

"TRADYCYJNY SAD" to projekt edukacyjny skierowany do wszystkich szkół zainteresowanych problematyką restytucji i promocji starych odmian drzew owocowych realizowany w formie międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. 

Projekt "Tradycyjny Sad" organizowany jest przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski i zdrowiu społeczeństwa. Polega na poznaniu sadowniczego dziedzictwa polskich ziem i restytucji starych odmian drzew w formie mini sadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych swobodnie na ogólnodostępnym terenie. Może zostać założony przy szkole, kościele, plebanii lub na działce należącej do gminy.

Projekt skierowany jest do młodych ludzi, ponieważ wiedza na temat umiejętnej uprawy i walorów zdrowotnych owoców z drzew tradycyjnych odmian może przydać się młodemu pokoleniu, aby umiało zapewnić sobie wartościowe pożywienie. Do bezpośredniego udziału w projekcie zaproszeni są uczniowie i nauczyciele ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Szczegółowe informacje i rejestracja do projektu na stronie: http://tradycyjnysad.pl/.

 

 • autor: Fundacja BOŚ

» "Z kamerą wśród Piastów"

 

„Z kamerą wśród Piastów” taką nazwę ma konkurs dla młodzieży szkolnej, który organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń.

 

Celem konkursu jest promocja obiektów i miejsc związanych z tym szlakiem. Uczestnictwo  w konkursie może być dla młodych filmowców cennym doświadczeniem. W jury zasiada min. jeden z najbardziej znanych „youtuberów” – Wojciech Drewniak, który popularyzuje historię Polski w ramach cyklu filmów „Historia bez cenzury”.

 

Zgłoszenia do konkursu można składać za pośrednictwem szkół, bibliotek, domów kultury i innych organizacji edukacyjnych. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody. Wszystkie filmy będą również konkurowały o nagrodę publiczności.  Młodzi uczestnicy konkursu zostaną zaproszeni na specjalne warsztaty, gdzie pod okiem profesjonalistów poznają techniki sztuki filmowej. Filmy można przesyłać do15 listopada br. Szczegółowe informacje znajdziemy na stronie www.zkamerawsrodpiastow.kujawsko-pomorskie.pl.

Szlak Piastowski jest zlokalizowany na obszarze dwóch województw – wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.  Jest  jednym z najstarszych szlaków kulturowych w Polsce, a jego przebieg łączy najważniejsze obiekty i zabytki naszej historii związanej z początkami państwa polskiego. W województwie kujawsko-pomorskim obiekty Szlaku Piastowskiego znajdziemy w następujących miejscowościach: Biskupinie, Gąsawie i Marcinkowie Górnym, Wenecji, Żninie, Mogilnie, Strzelnie, Pakości, Inowrocławiu, Kruszwicy, Radziejowie, Płowcach, Brześciu Kujawskim, Włocławku, Kowalu, a także w Gniewkowie i Kościelcu Kujawskim.

W roku 2011, w wyniku prac Rady Programowo Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego, powołanej przez marszałków województw, została wyznaczona nowa przestrzeń Szlaku Piastowskiego, ograniczona cezurą czasową do roku 1370, czyli do końca panowania dynastii Piastów oraz nowa przestrzeń geograficzna, min. na szlaku znalazły miejsca związane z Piastami na całych Kujawach.

Jest to szlak turystyczny o niepowtarzalnych walorach historycznych i edukacyjnych.  Treści wyznaczające szlak są rozpoznawalne, poznawane w toku nauczania już na poziomie szkolnictwa podstawowego. W roku 2012 Polska Organizacja Turystyczna w ramach corocznie organizowanego konkursu, uznając rangę i dziedzictwo narodowe szlaku, przyznała Szlakowi Piastowskiemu certyfikat Najlepszego Produktu Turystycznego. Certyfikat ten poświadcza wyjątkowość historyczno-turystyczną szlaku.

 • autor: Marek Wiśniewski Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

» Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

» OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 58


o silnym wietrze

 

Zjawisko: silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie - subregion południowo-wschodni.

Ważność: od godz. 17:00 dnia 05.10.2017 do godz. 22:00 dnia 05.10.2017

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, z porywami do 85 km/h, z północnego-zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Dyżurny synoptyk: Marcin Czeczatka

Źródło informacji: IMGW-PIB.

 • autor: WCZK Bydgoszcz, data: 2017-10-05

» Ważne

Nieodpłatna pomoc prawna w Radziejowie świadczona będzie w dniu 6 października 2017 roku w godzinach 8.00 - 12.00.

 • autor: Małgorzata Chłodzińska, data: 2017-10-04

» Konsultacje projektu „Programu Współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”

Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu „Programu Współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”. Uwagi do dokumentu można zgłaszać od dnia 29 września 2017r. do dnia 19 października 2017r. na specjalnym formularzu konsultacyjnym do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Radziejowie ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów  lub przesłać pocztą tradycyjną albo e-mail na adres promocja@radziejow.pl lub powiat@radziejow.pl. Na kopercie (lub w tytule e-maila) należy wpisać  KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI.

 • autor: Małgorzata Chłodzińska, data: 2017-09-29

» Akcja "Przerwa na wspólne czytanie"

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie.

Biblioteka dołączyła do akcji Kinder Mlecznej Kanapki

"Przerwa na wspólne czytanie".

Kinder Mleczna Kanapka wspiera ideę wspólnego czytania dorosłych i dzieci. Od 2 października 2017 r. do 31 października można oddawać głosy na biblioteki.
Głosy oddajemy pod adresem: www.wspolneczytanie.pl
Biblioteki z największą liczbą głosów otrzymają pakiety książek, 20 najlepszych dostanie zestawy 250 książek i pufy do wspólnego czytania. 100 kolejnych - zestawy 50 książek.

ZAGŁOSUJ na naszą bibliotekę ( 2-31 października)
Pamiętaj, że każdego dnia możesz oddać jeden głos.

 • autor: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, data: 2017-09-29

» Konkurs dla Osób Niepełnosprawnych

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. F. Becińskiego w Radziejowie

ogłasza

 

IX Powiatowy Konkurs dla Osób Niepełnosprawnych
„BARWY JESIENI – Sztuka Osób Niepełnosprawnych”


Cele konkursu:

• propagowanie i promocja twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych,
• poszukiwanie uzdolnionych plastycznie osób niepełnosprawnych,
• aktywizowanie osób niepełnosprawnych oraz stwarzanie warunków do szeroko pojmowanej integracji społecznej poprzez sztukę,
• rozwój osobowości osób niepełnosprawnych poprzez sztukę.

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby niepełnosprawne, bez względu na wiek i rodzaj niepełnosprawności, uprawiające amatorsko lub profesjonalnie sztukę.

ZAŁOŻENIE KONKURSU:

-założeniem konkursu jest napisanie pracy literackiej o tematyce jesiennej (poezja, proza) lub wykonanie pracy plastycznej o tematyce jesiennej.
- w przypadku pracy plastycznej - forma i technika dowolna
( malowanie, rysowanie, wyklejanie, wydzieranie, wykorzystanie naturalnych „owoców jesieni”, suszonych kwiatów, liści itp.)
- na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko, szkołę
( w przypadku ucznia) i nazwisko opiekuna.

Termin nadsyłania prac do 31 października 2017 roku.
O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.
Dla uczestników przewidujemy NAGRODY!

Planowany termin spotkania – 16 listopada 2017 r. (czwartek), godz. 9.00
Tel. Kontaktowy – 54 285 3280


Prace należy kierować na adres:
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radziejowie
ul. Objezdna 33
88-200 Radziejów

 • autor: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, data: 2017-09-29

» Ważne.

Nieodpłatna pomoc prawna w Radziejowie świadczona będzie w dniu 25 września 2017 roku w godzinach 16.00-20.00.

 • autor: Małgorzata Chłodzińska, data: 2017-09-22

» XXVII sesja Rady Powiatu w Radziejowie

Dnia 28 września 2017 r. o godz. 10.00 odbędzie się XXVII sesja Rady Powiatu w Radziejowie V kadencji w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

Porządek obrad

 1. Sprawy organizacyjne:
  1. otwarcie posiedzenia i powitanie,
  2. ustalenie quorum,
  3. przyjęcie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady,
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.
 3. Zapytania i uwagi.
 4. Informacja Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw Osób Niepełnosprawnych i Rodziny
 5. Dyskusja
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego
  za pierwsze półrocze 2017 roku oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Dyskusja.
 8. Informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za pierwsze półrocze 2017 r.
 9. Dyskusja.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady w sprawie oświadczeń majątkowych.
 11. Informacja Starosty w sprawie oświadczeń majątkowych.
 12. Podjęcie uchwał:
  1. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.,
  2. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego
  3. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Powiat Radziejowski projektu „Większa wiedza – lepsza przyszłość”.
  4. w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Radziejowskiego na 2017 rok,
  5. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2017-2026,
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie sesji.
 • autor: Małgorzata Chłodzińska, data: 2017-09-21

» Fabryka Firm

 • autor: Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja

» Szansa na lepszy start – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy