Powiat Radziejowski

Data

22.02.2019

Imieniny

Małgorzaty, Marty, Piotra

Wyszukiwarka

Opcje wyszukiwania     

Odnośniki

Banery

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zobacz mapę powiatu
Związek Powiatów Polskich
Aplikacja Poznajcie Kujawy
Lokalna Grupa Działania
RUTW
SRPR
ŚDS
ZAZ

Nawigacja

Organizacje pozarządowe / aktualności / Oferta tryb uproszczony /

BIP

Treść

» Rozpatrzenie oferty

» Oferta Stowarzyszenie CHWYTAJ DZIEŃ

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 poz. 450) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. tryb uproszczony lub małych zleceń) realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

  1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego przez organizację nie przekracza kwoty 10 000 zł;
  2. zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Organizacja składa ofertę do Starostwa Powiatowego w Radziejowie, która jest zamieszczana na okres 7 dni na BIP, stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu. W ciągu 7 dni każdy ma prawo zgłosić swoje uwagi do oferty. Po upływie tego terminu, rozpatrzeniu uwag oraz uznaniu celowości zadania organ wykonawczy, podejmuje decyzję o zleceniu zadania i niezwłocznie zawiera umowę o przyznaniu dotacji na jego realizację.

Bieżąca oferta: Stowarzyszenie CHWYTAJ DZIEŃ 88-230 Piotrków Kujawski,  Trojaczek 3
Oferta z dnia 25 września 2018 r. złożona w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb uproszczony) na realizację zadania publicznego. Nazwa zadania: Z KONIEM I ALPAKĄ DO WIĘKSZEJ SPRAWNOŚCI.

Wszelkie uwagi w sprawie oferty należy kierować do Wydziału Organizacji, Nadzoru i Promocji Powiatu do 2 października 2018 r. włącznie na adres: promocja@radziejow.pl

Gminy powiatu

Gmina Bytoń
Gmina Dobre
Gmina Osięciny
Gmina Radziejów
Gmina Topólka
Gmina Piotrków Kujawski
Miasto Radziejów
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Stopka