Powiat Radziejowski

Data

22.02.2019

Imieniny

Małgorzaty, Marty, Piotra

Wyszukiwarka

Opcje wyszukiwania     

Odnośniki

Banery

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zobacz mapę powiatu
Związek Powiatów Polskich
Aplikacja Poznajcie Kujawy
Lokalna Grupa Działania
RUTW
SRPR
ŚDS
ZAZ

Treść

» Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Powiecie Radziejowskim w 2014 r. 

Oferenci którym przyznano dotacje zobowiązani  są  w terminie  7 dni od dnia ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, dostarczyć dokumenty niezbędne do podpisania umowy, w szczególności :

  1. zaktualizowany harmonogram.
  2.  kosztorys realizacji zadania.

Niedostarczenie wymaganych dokumentów w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników otwartego ofert może skutkować  odstąpieniem od umowy.

» Ogłoszenie Zarządu Powiatu Radziejowskiego o naborze wniosków na dotację z zakresu kultury w 2014 r.

» OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU W RADZIEJOWIE

ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań   z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej w Powiecie Radziejowskim w 2014 r.

 

I. Rodzaje zadań objętych konkursem

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie organizacji  współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży  na szczeblach szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie  organizacji imprez o zasięgu powiatowym, popularyzujących aktywność ruchową i rozwój masowy kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych i kategoriach wiekowych.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 

Na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Powiecie Radziejowskim w roku 2014 została przeznaczona kwota w łącznej wysokości 26 200,00 zł.

 

III. Zasady przyznawania dotacji

1. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.).

2. Złożenie ofert nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, nie gwarantuje również przyznania dofinansowania w wysokości wnioskowanej przez Oferenta.

3. Zarząd Powiatu podejmuje ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert i wysokości dotacji w oparciu o rekomendowane przez Komisje konkursowe oceny i propozycje kwot dotacji.

4. Z dotacji Powiatu Radziejowskiego przyznanej w ramach otwartego konkursu ofert nie mogą być pokrywane wydatki:

1) niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania;

2) z tytułu podatku od  towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczania;

3) z tytułu opłat i kar umownych.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania

Zadanie należy wykonać nie później niż do dnia 30 grudnia 2014. Zadanie powinno być realizowane z należytą starannością oraz zgodnie z zawartą umową z wybranym oferentem. Umowa może obowiązywać strony od 1 stycznia do 30 grudnia 2014 r., przy czym wydatki poniesione w ramach przyznanej dotacji stanowią koszty od dnia podjęcia przez Zarząd Powiatu uchwały o rozstrzygnięciu otwartego  konkursu ofert i przyznania dotacji na realizację zadania. Wydatki w ramach zadania publicznego ponoszone przed datą rozstrzygnięcia Konkursu uznaje się za kwalifikowane, jeżeli zostały poniesione ze środków własnych lub z innych źródeł. Dotacja musi być wykorzystana nie później niż do dnia 30 XII 2014 r.   

 

V.  Termin i warunki składania ofert

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz.25) w terminie do dnia 17 lutego 2014 r. na niżej podany adres:

 

Starostwo Powiatowe w Radziejowie

ul Kościuszki 17

88-200 Radziejów

 

O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia oferty do Starostwa Powiatowego w Radziejowie lub data stempla pocztowego.

2. Druk oferty realizacji zadania publicznego dostępny jest na stronnie  internetowej  Powiatu Radziejowskiego www.radziejow.pl w zakładce organizacje pozarządowe/ konkursy/ oraz  www.bip.radziejow.pl w zakładce „ogłoszenia, komunikaty i informacje” lub można otrzymać w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w  Wydziale Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu ul. Kościuszki 54.

3.Do złożenia ofert na ogłoszony konkurs  uprawnione są jedynie podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności o pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) prowadzące nieodpłatną i/lub odpłatną działalność pożytku publicznego działające w obszarze kultury fizycznej i sportu.

4. Oferta musi być opieczętowana i podpisana czytelnie przez osoby, które zgodnie z postanowieniem statutu lub innego aktu są uprawnione do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów.

5. Oferta musi zawierać między innymi szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, termin i miejsce realizacji zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, informację o wcześniejszej działalności organizacji składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie, informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania oraz o planowanej  wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł, deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

6. Do oferty przedkładanej na konkurs należy załączyć:

1) Statut;

2) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (tj. zgodnego ze statutem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy zostało wydane) lub inny odpis z właściwego rejestru potwierdzający statut prawny oferenta oraz nazwiska i funkcje osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu;

3) pełnomocnictwa i upoważnienia dla osób składających ofertę do reprezentowania podmiotu, jeśli dane osoby nie są wskazane w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu  (dotyczy to w szczególności oddziałów terenowych organizacji);

4) umowę partnerską lub oświadczenie w przypadku projektów z udziałem partnera.

7. Załączniki do oferty winny być:

1) ponumerowane;

2) podpisane przez osoby uprawnione, które zgodnie z postanowieniem statutu lub innego dokumentu są upoważnione do reprezentowania podmiotu lub osoby uprawnione, jeśli przedkładane są w formie kserokopii;

3) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę lub  osoby uprawnione, jeśli przedkładane są w formie kserokopii.

8. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w Powiecie Radziejowskim w 2014 roku”.

9. Oferty podlegają analizie formalnej. W przypadku stwierdzenia przez komisję konkursową błędów formalnych, informuje się oferenta o możliwości ich uzupełnienia i poprawienia w terminie 5 dni roboczych od daty pisemnego lub telefonicznego powiadomienia.

 

VI.  Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

1. Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę poniższe kryteria:

Kryteria oceny ofert:

1)  wartość merytoryczna (celowość oferty, uzasadnienie potrzeby realizacji, zakres rzeczowy, grupa docelowa, zgodność z ogłoszeniem oraz spójność rezultatów
z  celami projektu);

2) koszt realizacji projektu, w tym rodzaj, celowość i adekwatność planowanych kosztów;

3) wysokość dotacji wnioskowanej, porównanie jej z zaplanowanymi źródłami dofinansowania projektu

(udział dotacji Powiatu w kosztach ogólnych)

         70-60%  - 1 pkt

         59-50%  - 2 pkt

         49-40%  - 3 pkt

         39-30%  - 4 pkt

         <30%     - 5 pkt

4) możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów rzeczowych i kadrowych;

5) doświadczenie oferenta w realizacji zadania o podobnym charakterze i zasięgu.

2. Ostatecznej oceny ofert dokonuje Komisja konkursowa  po analizie złożonych ofert w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności o pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), a następnie przedkłada  protokół Zarządowi Powiatu, który  podejmuje ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert i kwot dotacji.

3. Wyniki konkursu ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty. Informacja o wynikach zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, na stronie internetowej powiatu.

  • autor: Starosta Radziejowski Henryk Gapiński

Czytaj również na BIP Radziejów

» Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2014 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne  podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. , Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014” Zarząd Powiatu w Radziejowie ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Powiecie Radziejowskim w 2014 roku .

Kandydaci na członków Komisji Konkursowej muszą spełniać poniższe warunki:

- być reprezentantem organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. , Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.);

- nie reprezentować organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert;

- nie pozostawać wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności i nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Zadaniami Komisji konkursowej będzie;

- ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym;

- sporządzenie wykazu wszystkich ofert wraz z oceną i jej uzasadnieniem;     

-  rekomendowanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Powiatu, który zatwierdzi wysokość przyznanych dotacji.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 17 lutego 2014 r. drogą elektroniczną na adres; promocja@radziejow.pl lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Radziejowie, ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów. Zgłoszenia można składać także w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Radziejowie  przy ul. Kościuszki 17.

Zgłoszenia kandydatów należy składać na formularzach stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Komisja Konkursowa powołana zostanie uchwałą Zarządu Powiatu w Radziejowie.  

  • autor: Starosta Radziejowski Henryk Gapiński

Czytaj również na BIP Radziejów

Gminy powiatu

Gmina Bytoń
Gmina Dobre
Gmina Osięciny
Gmina Radziejów
Gmina Topólka
Gmina Piotrków Kujawski
Miasto Radziejów
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Stopka