Powiat Radziejowski

Data

20.01.2019

Imieniny

Fabiana, Sebastiana, Dobiegniewa

Wyszukiwarka

Opcje wyszukiwania     

Odnośniki

Banery

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zobacz mapę powiatu
Związek Powiatów Polskich
Aplikacja Poznajcie Kujawy
Lokalna Grupa Działania
RUTW
SRPR
ŚDS
ZAZ

Nawigacja

Projekty europejskie / POKL / Działanie 9.2 / „Dobra szkoła w powiecie radziejowskim ..." /

BIP

Treść

» AKTUALNOŚCI

„Dobra szkoła w powiecie radziejowskim – szansą młodzieży na udany start zawodowy”

 

» 30 stycznia 2012 r.

Zajęcia dla uczniów w ramach projektu pn. „Dobra szkoła w powiecie radziejowskim – szansą młodzieży na udany start zawodowy” zostały zakończone. Zajęcia były prowadzone z uwzględnieniem zasad równości szans kobiet i mężczyzn. Przeprowadzono ankietę ewaluacyjną wśród uczniów.

» 30 listopada 2011 r.

Do końca listopada 2012 r. w poszczególnych szkołach zrealizowano następującą liczbę godzin zajęć w ramach projektu „Dobra szkoła w powiecie radziejowskim – szansą młodzieży na udany start zawodowy”:

- Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie– 1857 h

- Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce - 918 h

- Społeczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Piotrkowie Kujawskim – 93 h.

» 30 czerwca 2011 r.

Rozpowszechniono materiały promocyjno-informacyjne (kubki, długopisy, terminarze)
z logotypami Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zainstalowano tablice informacyjne. Zakupiono materiały dydaktyczne. Zakupiono narzędzie pracy dla ZSM, rozpoczęto ćwiczenia spawalnicze metodą otuloną.

Ze względu na okres wakacyjny zajęcia z uczniami zostaną wznowione we wrześniu 2012 r.

» 29 marca 2011 r.

We wrześniu br. w ramach projektu „Dobra szkoła w powiecie radziejowskim – szansą młodzieży na udany start zawodowy” zorganizowano spotkania, w których udział wzięli przedstawiciele szkół, a także kadra zarządzająca projektem. Ustalono sposób rekrutacji  kadry zarządzającej i dokonano zatrudnienia nauczycieli.

„Dobra szkoła w powiecie radziejowskim – szansą dla młodzieży na udany start zawodowy”- kolejny projekt powiatu radziejowskiego

 
Szkolnictwo zawodowe w obecnej sytuacji znacznie odbiega jakością od szkolnictwa ogólnego, przez co cieszy się znacznie niższym zainteresowaniem uczniów. W tym kontekście oraz zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy niezbędne jest zwiększenie potencjału szkół zawodowych i propagowanie korzyści płynących z wyboru tej ścieżki kształcenia.
Kierunki zawodowe powinny być wspierane dodatkowymi zajęciami dla uczniów, którzy potrzebują większej ilości godzin nauki w celu lepszego przygotowania się do egzaminów zawodowych. Dzięki temu system szkolnictwa zawodowego będzie w stanie dostarczyć na rynek pracy specjalistów o kwalifikacjach odpowiadających aktualnym wymogom pracodawców. Ważnym elementem programu nauczania w szkołach zawodowych są praktyki, dzięki którym uczniowie zapoznają się z funkcjonowaniem zakładu pracy, mają dostęp do zasobów produkcyjnych, dostęp do surowców i półproduktów, zapoznają się z nowymi technologiami produkcji i ich wdrażaniem, mają możliwość obsługi nowoczesnego sprzętu, zdobywają umiejętność organizowania stanowiska pracy .
Na problemy szkół zawodowych powiatu radziejowskiego odpowiada projekt „Dobra szkoła w powiecie radziejowskim – szansą dla młodzieży na udany start zawodowy”.
Działania projektu w powyższym zakresie będą realizowane poprzez kompleksowe programy rozwojowe szkół prowadzących kształcenie zawodowe, obejmujące:
-wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy osiągnięciami uczniów
poprzez dodatkowe zajęcia wyrównawcze i uzupełniające kompetencje kluczowe uczniów (informatyczne, matematyczne, porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje społeczne i obywatelskie)
- doradztwo zawodowe i psychologiczne
- dodatkowe zajęcia specjalistyczne w zakresie umiejętności spawania
- współpraca z pracodawcami w formie praktyk dla uczniów
- wyposażenie szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne.
Celem głównym projektu jest wzrost efektywności zdawania egzaminu zawodowego 258 uczniów i uczennic techników oraz zasadniczych szkół zawodowych powiatu radziejowskiego
Cele szczegółowe:
-skuteczne przygotowanie 258 uczniów do zdania egzaminu zawodowego
-wyposażenie, modernizacja i pełne wykorzystanie bazy dydaktycznej szkół
-nawiązanie współpracy z pracodawcami z terenu województwa kujawsko - pomorskiego
-poprawa zdolności do wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej 258uczniów
- wyposażenie 30 uczniów w dodatkowe umiejętności w zakresie spawania.
 
Przewidywany termin realizacji projektu od 1 września 2010 do 31 stycznia 2012 r.

Gminy powiatu

Gmina Bytoń
Gmina Dobre
Gmina Osięciny
Gmina Radziejów
Gmina Topólka
Gmina Piotrków Kujawski
Miasto Radziejów
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Stopka