wrzesień 2022

XXXIII Sesja Rady Powiatu Radziejowskiego

Herb powiatu radziejowskiegoW piątek, 23 września 2022 r., o 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie odbędzie się XXXIII Sesja Rady Powiatu Radziejowskiego VI kadencji. Przedstawiamy porządek piątkowych obrad.

Porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjne:
  a) otwarcie posiedzenia i powitanie,
  b) ustalenie quorum,
  c) przyjęcie porządku obrad,
  d) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.
 3. Zapytania i uwagi.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących z prac komisji.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za pierwsze półrocze 2022 roku oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 6. Dyskusja.
 7. Informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za pierwsze półrocze 2022 roku.
 8. Dyskusja.
 9. Informacja Przewodniczącej Rady w sprawie oświadczeń majątkowych.
 10. Informacja Starosty w sprawie oświadczeń majątkowych.
 11. Przyjęcie informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu.
 12. Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radziejowskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2024 za lata 2020-2021”
 13. Przerwa.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) przyjęcia raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radziejowskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2024” za lata 2020-2021,
  b) zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Radziejowski,
  c) zmiany składu osobowego komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
  d) rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radziejowskiego,
  e) powołania przedstawicieli Powiatu Radziejowskiego do komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy Dyrektora do spraw medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, 
  f) zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2022 rok,
  g) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2022 - 2028 r.
  h) udzielenia dotacji Gminie Miasto Radziejów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie sesji.

wstecz